Alt om Sjøfart!

Sjekkliste

Sjekkliste for Havnestatskontroll:

Denne listen inneholder de mest vanlige og kritiske mangler basert på oppdatert statistikk og erfaring som krever hyppig vedlikehold ombord. Derfor er det heller ikke en omfattende liste som omfatter alle mulige mangler, ei heller ikke en erstatning for operatørens eget vedlikehold ordningen. Spesielt skrogkonstruksjonen og maskiner er ikke dekket i detalj. I tillegg til maskinvare-mangler, en rekke operasjonelle mangler og de ​​som er relatert til ISM og ISPS -koder er også inkludert. Et effektiv Safety Management System ombord, vel støttet av selskapets ressurser, vil betydelig redusere sannsynligheten for at skipet blir holdt tilbake. Spesielle nasjonale havnestatskrav er ikke inkludert i sjekklisten og bør kontrolleres separat før ankomst til hver port.  Det er også tilrådelig at hjemmesidene til de store PSC-regimer overvåkes jevnlig for å være forberedt på planlagt konsentrerte tilsynsaksjoner (CIC). Det samme gjelder for ny og viktig informasjon om forskrifter og veiledning utgitt av flaggstater. Denne listen kan brukes regelmessig på et frivillig og rådgivende basis som et supplement til operatørens vedlikeholdsordning for å møte det ansvar vedkommende har for tilstrekkelig vedlikehold ombord. Oppdagede mangler skal raskt rapporteres og rettes til DNV, Flaggstat eller det aktuelle havnevesen. Eieren bør sørge for å holde en registrering av identifiserte mangler og deres utbedringer ombord. Hvis eieren ikke er enig i den eventuelle arresten av et skip har vedkommende rett til å klage på avgjørelsen. De fleste PSC-regimene har publisert klageprosedyrene som kan bli funnet på deres nettsteder.

Hovedområde/Element Sjekk med hensyn på
Kapteinens kontor PSC kontroller starter hos kapteinen  
Skipets sertifikat og dokumenter Originaleksemplarer tilgjengelige, gyldighet, stemplet, signert, tillegg og oppføringer
Mannskap (STCW) Alt personell tilstrekkelig sertifisert og dokumenter tilgjengelig, registreringer av hvile, etc.
SOPEP Godkjent, oppdatert og kontaktdetaljer inkludert
ISM & ISPS – koden Kapteinen må være kjent og ha forståelse for sikkerhetsstyringssystemet (ISMCode) og Ship & Port Security Code (ISPS). Alle dokumenter godkjent, oppdatert & tilgjengelig (se også ISM & ISPS relatert info lengre ned).
Fellesområder (ILO)    
Sanitæranlegg Tilstrekkelig. Ikke skadet og rent
Ventilasjon, Varme og lys I god operasjonell stand. Riktig merket.
Messen Rent, Ryddig og tilgang på varmt og kaldt vann.
Brannbekjempelse Branndører operative og i god stand. brannvarslere og brannslokkingsutstyr tilgjengelig, på plass og i orden.
Brann kontrollplan På plass og oppdatert
Nødutganger Riktig markert og uhindret
Bro    
Radar I god operasjonell stand
Magnetkompass Lett lesbar, siste kalibrering (oppdatert deviasjonskurve)
Lykter, dagsymboler og lydsignal I god operasjonell stand
Nautiske kart og publikasjoner Tilgjengelig om bord og oppdatert
Ekkolodd Fungerer som den skal
Radio / GMDSS Installasjoner i god operasjonell stand samt tilgjengelige ekstradeler
VHF I god operasjonell stand samt DSC
INMARSAT-C / EGC I god operasjonell stand
EPIRB Gyldighet av batteri og hydrostatisk utløser, oppdatert vedlikehold lister.
Radar transponder Riktig plassert med batteriets utløpsdato
NAVTEX God ytelse
Branndeteksjon Kontrollpanel og alarmklokker i god operasjonell stand
Dekk    
Dekk & Skott Korrosjon/groper, sprekker, knekking og andre skader
Rekkverk Korrosjon/svinn, sprekker, knekking, manglende deler etc
Last, kummer og deksler Korrosjon, sprekker, knekking til karmhøyde, forblir etc., deksler i god stand
Dører (værtett) Korrosjon, tetthet, pakking, håndtak og klips
Vifter, luftrør og fôringsrør God stand, korrosjon, tetthet og tydelig merket
Brannspjeld Driftstilstand, beslaglagt/korrodert, tydelig merket
Faste brannslukking-installasjoner Sjekk brannledning for eventuelle lekkasje, stikkprøve hydrant ventiler, sjekk slanger / dyser
Fortøyning og ankrings-arrangement Tilstand av tau/wireforankringsanordninger, vinsjer/anker tydelig merket og igod driftstilstand
Oljeutslipp overvåking og kontroll Driftstilstand og funksjonstest (gjelder tankskip)
Maskinrom    
Hoved & hjelpemotorer Lekkasje, instrumentering, isolasjon av varme overflater (over 220Cº )  
Renhet av maskinrom Lekkasje, oljespor i lense og andre deler i motorrommet, ingen oljete filler  
Lensepumpe-arrangement Lensepumpe og alarm for høyt nivå  
Kappe rørsystem for høytrykkdrivstoffledninger Godkjent system for blant annet oppsamlingstanker og alarmer  
Oljedagbok Tilgjengelig om bord, korrekt ført og oppdatert  
Tilbakeholdelse av olje om bord Slamtankerkapasitet og arrangement/levering til landanlegg  
Oljeholdig vann og filtrering utstyr Sertifikat er tilgjengelig, i god stand, ingen ulovlig by-pass  
15 ppm alarm ordninger Driftstilstand og auto – stopp  
Styremaskin Lekkasje/oljesøl, defekter, korrosjon, fungerer som den skal  
Tiltak til brannbekjempelse Branndører i god stand, hovedbrannpumper (tilstrekkelig trykk), utstyrtilgjengelig og i driftstilstand, hurtigstenging og ekstern stopp  
Arbeidsområder  
Arbeidsarrangement Sørg for at arrangementer i enhver arbeidsplass er tilfredsstillende for å hindre ulykkerog at det er alltid er uhindret innganger/rømming til og fra slike rom  
Lys Tilstrekkelig lys slik at arbeidet kan utføres trygt
Brannbekjempelse Se også for maskinrom  
Brannoppdagelse Brannvarslere på riktig plass og ellers i samsvar med reglene  
Branndører Operativ og i god stand  
Brannbekjempelse-utstyr Klar tilgjengelighet, håndslokkere; antall, posisjon, siste oppdaterings  
Fast brannslukking installasjon Operasjonell stand og status på siste sjekk  
Brannspjeld, middel for kontroll, ventilasjon Driftstilstand, beslaglagt / korrodert, tydelig merket  
Hoved & nødbrannpumper Driftstilstand, lett startet og brannslanger har tilstrekkelig trykk  
Livredningsutstyr (LSA)  
Livbåter Tilstand av skrog og tilhørende pålagt inventar samt dato og riktig stuing  
Redningsbåter Motorstart. Tilstand på kroker og tillegg, inventar og riktig stuing  
Redningsflåter Antall, auto-release, tilstand, siste servicedato, stues riktig  
Utsettelsesarrangement Betingelse for utsetting og bremser, godt vedlikeholdt livbåtdavit  
Livbøyer Riktig antall, tilstand, merking, lys, hurtigutløser og liner  
Redningsvest og redningsdrakt Riktig nummer, god stand, lys, fløyter, tape og merking  
Ombordstigningsordninger Stiger, dekksareal og fri for hindringer  
Lastelinjer (Load Lines)    
Laste og stabilitetsmanual Godkjent med siste intakt stabilitetsinformasjon  
Fribordmerking Merking og posisjon  
Overlasting At skipet ikke er overlastet  
MARPOL-relatert  
Annex II (Nox. Pollution) Oppdatert dagbok P&A manual og utslippssystem  
Annex III (harmful substances) Tilfredstillende pakking, merking og stuing  
Annex IV (sewage) & V (garbage) Godkjent kloakkrenseanlegg, søppel forvaltningsplanen og dagbok bok  
Annex VI (air pollution) Nødvendig dokumentasjon og at mannskap kjent med driftsprosedyrer  
Generelle sikkerhetspunkter  
Lukkeanordninger og vanntette dører Tetthet: Pakking, klips, hengsler og styrke: korrosjon, sprekker  
Nødlys og batterier Tilstrekkelig, driftstilstand, inkludert nødgenerator der montert  
Elektrisk utstyr generelt Isolasjon, kabler, jording og renslighet/tørrhet  
Losleider I henhold til gjeldende regelverk  
Nødutganger Merking, standard og uhindret  
SOLAS operasjonell kontroll  
Alarminstruks Oppdatert  
Brannøvelser Gjennomført og loggført  
Brann kontrollplan Slått opp i godkjent form  
Manualer og instruksjoner Tilgjengelig og i henhold  
ISM relatert  
Sikkerhet og miljøpolitikk Dokumentert sikkerhet, hindring av forurensning og compliance policy  
Utpekt(e) person(er) Kjent for personell, støttet av selskapet med ressurser  
Kapteinens ansvar og autoritet Beskrevet i SMS, forstått av kaptein og støttet av selskapet  
Ressurser og personell Mannskapets sammensetning, familiarisering, kommunikasjon og opplæring, ressurser  
Beredskap Prosedyrer, øvelser og selskapets tilgjengelighet 24/7 dokumentert  
Vedlikehold av skip og utstyr Vedlikeholdsrutiner og testing  
ISPS relatert  
Skipets sikkerhetsplan Godkjent og beskyttet mot uautorisert tilgang eller avsløring  
Sikkerhetsoffiser Om bord og kjent med sine arbeidsoppgaver og dokumentert opplæring  
Adgangskontroll Etablere indentifisering og hensikten med besøkende  
Avgrensede områder Identifisert og tydelig merket  
Loggføring Instrukser på SSP-aktiviteter skal være oppdaterte  
Ship security alert system (SSAS) Vedlikehold og testresultater tilgjengelig; systemet operativt og er i samsvar med flagg  

 


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com