Alt om Sjøfart!

Sammendrag og Kommentar

Sammendrag og Kommentar av viktige punkter i ISM-Koden

Hensikten med ISM-koden er å gi en internasjonal standard for sikker ledelse og operasjon av skip og å forhindre forurensning og er gjort obligatorisk under kapittel IX «Management for the safe operation of ships» i SOLAS-konvensjonen

På bakgrunn av dens utforming, støtter og oppfordrer ISM-koden til utvikling av en sikkerhetskultur i sjøfarten. Innholdet i koden er derfor påvirket av selskapets engasjement, verdier og oppfatninger, noe som ikke kan reguleres gjennom lovgivning.

1.    Generelt

1.1            Definisjoner

 1. Safety management system (sms) er strukturert og dokumentert system som skal gi selskapets personell de verktøyene som trengs for å implementere selskapets sikkerhet og mijø-policy.
 2. Safety management certificate betyr et dokument som blir utstedt til et skip og som indentifiserer at selskapet og dets seilende personell opererer i henhold til det godkjente sikkerhetsstyringssystem.
 3. Non-conformity er en observert situasjon hvor et objektivt bevis indikerer at et spesifikt krav ikke er oppfylt
 4. Major non-conformity er en indentifisert deviasjon som utgjør en alvorlig trussel mot sikkerheten til personell, skip eller miljø og som krever en umiddelbar korreksjon.

1.2           Formål

Kodens formål er å sørge for sikkerhet til sjøs, herunder unngå skade eller tap av menneskeliv, sikre miljøet mot skade som forårsakes av skip og sikre eiendom i og langs sjøen.

Sikkerhetsstyringssystemet skal sikre at:

 • Etterlevelse av obligatoriske regler og forskrifter; og

At et SMS er i henhold til gjeldene retningslinjer, regler og krav er helt avgjørende for et effektivt og fungerende SMS. Selskapet skal under en audit fremlegge all dokumentasjon, både lovpålagt og klassedokumenter slik at inspektøren kan sjekke at SMS er i henhold. Resultat fra havnestatskontroll kan gi en indikasjon på om et velfungerende SMS er implementert.

 • At gjeldende koder, retningslinjer og standarder som anbefalt av organisasjonen, administrasjonen, klasseselskap og industri-organisasjoner blir tatt hensyn til.

ISM-koden krever ikke etterlevelse av disse informasjonskildene, men inspektøren kan på en audit oppfordre selskap til å implementere relevante koder, retningslinjer og standarder.

1.3           Tiltredelse

Retningslinjene i denne koden kan gjelde for alle skip

Koden er obligatorisk for alle skip som faller inn under SOLAS og kan omfatte flere typer skip dersom administrasjon har strengere krav

1.4           Funksjonelle krav for et sikkerhetsstyringssystem

Ethvert selskap skal utvikle, implementere og vedlikeholde et sikkerhetsstyringssystem som inkluderer følgende funksjonelle retningslinjer:

 1. en sikkerhet og miljø policy;
 2. instruksjoner og prosedyrer for å sikre sikker operasjon av skip og beskytte miljøet i etterlevelse av relevant internasjonal og nasjonal lovgivning
 3. definerte nivåer på ledelse og kommunikasjon mellom sjø og skipspersonell
 4. prosedyrer for rapportering av ulykker og non-conformities
 5. prosedyrer rundt forberedelse og handling ved nødsituasjoner; og
 6. prosedyrer for intern revisjon og ledelses-vurdering

De funksjonelle kravene i ISM-koden er ment å sikre gjennomføringen av trygg praksis i skipsdrift gjennom skriftlige prosedyrer og arbeidsinstrukser. Disse funksjonelle kravene oppsummerer de detaljerte SMS-kravene som er beskrevet i resten av ISM-koden.

2.    Sikkerhet og miljø-policy

Selskapet skal etablere en sikkerhet og miljø-policy som skal beskrive hvordan sikkerhetsstyringens formål skal etterleves.

Dette dokumentet er grunnleggende for, og er en integrert del av, selskapets sikkerhetsstyringssystem. Prosedyrene og alle mindre målsettinger må opptre til støtte for de overordnede målene for selskapets policy. Når, i et forsøk på å bedre sikkerheten og forurensningsforebygging, selskapet valgt å innlemme og innføre noen av de gjeldende koder, retningslinjer og standarder blir dette sett på som positivt under en audit.

Selskapet skal forsikre seg om at deres policy blir implementert og vedlikeholdt av alle nivåer av ledelse i organisasjonen, både på land og sjø.

3.    Selskapets ansvar og autoritet

Dersom den som er ansvarlig for driften og operasjonen av skipet er andre enn eieren, skal eieren oppgi fullt navn og alle detaljer om den ansvarlige til administrasjonen/flaggstaten.

På en audit sjekker inspektøren at informasjonene nedfelt i DOC og SMS er identisk lik det som er oppført i CSR (Continous Synopsis Record).

Selskapet skal definere og dokumentere ansvaret og autoriteten til alt av personell som jobber med sikkerhet og forurensningsforebygging.

Selskapet er ansvarlig for at tilstrekkelige ressurser er gitt til «designated person» og personell med likt ansvar.

4.    Utpekt(e) person(er)

Ethvert selskap skal, som hensiktsmessig utpeke en eller flere personer på land som har direkte kontakt med selskapets øverste ledelse.

Den/de utpekte person(er) er ansvarlig for å blant annet overvåke sikkerhet og miljøaspektet ved skipets operasjon og å sørge for at skipet får tilstrekkelige ressurser fra selskapet på land.

For å effektivt kunne overvåke sikkerhet og forurensningsaspektet ved skipsoperasjoner må den utpekte personen ha kunnskap og erfaring fra skipsoperasjoner.

5.    Kapteinens ansvar og autoritet

Selskapet skal definere og dokumentere kapteinens ansvar med hensyn til:

 1. Implementering av selskapets sikkerhet og miljøbeskyttelses-policy

Under revisjon sjekker inspektøren at selskapets policy henger synlig på fellesområder, at mannskapet kjenner selskapets policy og at det tyder på at det er et sikkert arbeidsmiljø og gode holdninger på skipet

 1. Motivere mannskapet i å følge selskapets policy

Dette kan oppnås ved at skipsføreren forklarer hvordan mannskapet personlig kan få utbytte av å implementere selskapets policy og oppfordre til å følge denne

 1. Gi ordre og instruksjoner på en lettforståelig og lett måte

Eksempler på dette kan være kapteinens stående ordre eller nattordrebok.

 1. periodisk å fornye sms-systemet og rapportere feil/utbedringer som må gjøres til de ansatte på land.

6.    Resurser og personell

Selskapet skal forsikre at kapteinen er:

 1. Tilstrekkelig skikket for kommandoen

Kapteinens skikkethet skal sjekkes av selskapet. Skikkethet kan blant annet bety: Korrekte sertifikater i.h.h.t STCW og flaggstat, tidligere erfaring fra samme type skip og fart, mm

 1. Fullstendig kjent med selskapet sikkerhetsstyringssystem; og

Kapteinen skal ha inngående kjennskap til innholdet i SMS

 1. Gitt tilstrekkelig støtte slik at arbeidsoppgaver kan utføres sikkert.

Ved revisjon av et klasseselskap sjekker inspektøren hvordan selskapet har håndtert henvendelser fra kapteinen og om det har blitt gjort oppfølgende eller korrigerende tiltak av de rapporterte henvendelser. Slike henvendelser kan være forespørsel om teknisk støtte, ekstrautstyr, deler, utfyllende trening av mannskap, etc.

Selskapet skal forsikre seg om at hvert skip er bemannet med kvalifisert, sertifisert og medisinsk egnet personell i henhold til nasjonale og internasjonale krav.

Sier seg selv, men selskapet skal sjekke skikketheten, herunder, sertifikater og helseerklæring. Mange selskaper har innført «Drug and Alcohol» policy og kan gjennomføre tester på mannskapet ved ikke fastsatte intervaller for å forsikre seg om at mannskapet er tilstrekkelig skikket for tjenesten de skal utøve om bord.

Selskapet skal etablere prosedyrer for å forsikre seg om at nytt personell og personell som får nye arbeidsoppgaver relatert til sikkerhet og beskyttelse av miljøet får tilstrekkelig tid til familiarisering av deres arbeidsoppgaver.

Et viktig punkt, som mange selskaper ikke tar alvorlig nok. Selskapet skal følge kravene foreskrevet i STCW og utarbeide skriftlige prosedyrer for kapteinen på hvert skip om hvordan opplæring skal gis og følges opp. Personell som får nye arbeidsoppgaver kan også være personell som byter fartøy eller blir forfremmet til andre stillinger.

Selskapet skal forsikre seg om at skipets personell er i stand til å kommunisere effektivt i utførelsen av deres arbeidsoppgaver som er relatert til sikkerhet og miljøbeskyttelse.

Eksempelvis ved passasjerfartøyer: Det mannskapet som har ansvaret for evakuering av passasjerer skal kunne kommunisere med de på en tilfredsstillende måte, slik at tvetydighet og usikkerhet unngås.

7.    Skipsoperasjoner

Selskapet skal etablere prosedyrer, planer og instruksjoner, inkludert sjekklister etter behov, for «key shipboard operation» eller viktige skipsoperasjoner, som er relatert til personellets sikkerhet, skipets sikkerhet og beskyttelse av miljøet. De forskjellige oppgavene skal blir definert og tilordnet kvalifisert mannskap.

«Key Shipboard Operations» i et sikkerhet- og forurensningsaspekt betyr:

 1. All de operasjoner hvor obligatoriske regler og retningslinjer beskriver ytelseskrav eller spesifikke krav for planer, prosedyrer, instruksjoner, logg eller sjekklister.
 2. De operasjoner som er aktuell for det spesifikke skipet som kan påvirke sikkerhet og miljø, fastsettes av selskapet.
 3. De operasjoner hvor sikker praksis i skips-operasjoner og sikkert arbeidsmiljø har blitt anbefalt av IMO, administrasjon, klasseselskap og andre industriorganisasjoner.

ISM-koden spesifiserer ikke hvordan planer, instruksjoner og sjekklister skal utføres og det er selskapet som er ansvarlig for å benytte de aktuelle metoder som passer til deres skip og fart.

Måter selskapet kan identifisere sine «Key Shipboard Operations»:

 1. Gjennom selskapets erfaring med operasjoner som kan medføre spesiell fare hvis de ikke kontrolleres gjennom planer, instruksjoner og sjekklister.
 2. Tilbakemelding på SMS gjennom kapteinen eller inspektører

I utviklingen av prosedyrer bør selskapet ta hensyn til gjeldende internasjonale og nasjonale regler og retningslinjer så vel som aktuelle koder og standarder som gjelder for det spesifikke fartøyet.

Selskapet risikerer «non-conformity» dersom prosedyrer, planer og sjekklister ikke er implementer for viktige skipsoperasjoner eller dersom disse er utilstrekkelig.

8.    Nød-forberedelse

Selskapet skal etablere prosedyrer for å indentifisere potensielt farlige operasjoner og etablere sikringstiltak og prosedyrer for respons.

Vanligvis skal følgende punkter være rettet mot nød-planer for spesifikke fartøyer:

 • Strukturell svikt eller hardt-værs-skade
 • Svikt på hovedmaskineri
 • Svikt på styremaskin
 • Svikt i det elektriske anlegget
 • Kollisjon
 • Grunnstøting
 • Lasteforskyvning
 • Brann/Eksplosjon
 • Evakuering av skipet
 • Mann-over-bord
 • Søk og redningsoperasjoner

Listen over vil variere fra skip til skip og i hvilken fart skipet opererer i. Den er ikke uttømmende og hvert enkelt selskap skal finne de situasjoner som er aktuelle for deres skip.

Videre skal selskapet etablere program for øvelser i hvordan å agere i en nød-situasjon

Scenarioer som kan oppstå og som setter skipet eller mannskapet i fare, skal være gjenstand for øvelser. Formatet, hyppigheten og hvilken måte disse skal utføres er ikke spesifisert, men følgende burde dokumenteres:

 • Hyppighet på spesifikke øvelser
 • I hvilken grad øvelsen er utført
 • Pre/De-Briefing

Under revisjon kan inspektøren be om at mannskapet gjennomfører en øvelse for å forsikre seg om at mannskapet er kjent med arbeidsoppgaver og hvordan de skal handle i en gitt situasjon.

9.    Rapport og analyse av avvik(non-conformity), ulyker og farlige situasjoner

Sikkerhetsstyringssystemet skal inkludere prosedyrer for å forsikre at avvik, ulykker og farlige situasjoner blir rapportert til selskapet

Under revisjon skal selskapet fremlegge dokumentasjon på tidligere «non-conformities», ulykker, farlige situasjoner og andre relevante situasjoner til inspektøren.

Inspektøren sjekker også at rapporterte avvik fra skipet har blitt sendt og mottatt.

Selskapet skal etablere prosedyrer for å implementere korrektive tiltak også tiltak for å forhindre en lik situasjon i fremtiden.

10.         Vedlikehold av skip og utstyr

Selskapet skal etablere prosedyrer for å forsikre seg om at skipet blir vedlikeholdt i henhold til gjeldende regler og retningslinjer og tillegg bestemt av selskapet.

Vedlikeholdet av skip og utstyr skal være i henhold til prosedyrer bestemt av selskapet. Prosedyrene skal ta hensyn til internasjonale konvensjoner, flagg og havnestatskrav, klasse-regler, retningslinjer fra produsent og hvordan ytelsen på utstyr har vært tidligere. Dersom noe er særlig utsatt for avvik bør dette få spesiell oppmerksomhet.

For å sikre at vedlikeholdet gjennomføres skal selskapet:

 1. Gjennomføre inspeksjoner til passende intervaller

Det skal foreligge en formell rutine for inspeksjon av maskineri, systemer, utstyr og strukturell integritet.

 1. sørge for at avvik rapporteres;

Denne seksjonen av koden refererer til skade, defekt, funksjonsfeil, mangler på skip og utstyr, etc. Ordet «Non-Conformity» betyr i denne sammenheng en defekt eller ineffektivitet av vedlikeholdssystemet.

 1. sørge for at nødvendige tiltak settes i gang når avvik rapporteres

Selskapet skal ha dokumenterte prosedyrer for korrektive tiltak av mangler eller defekter som ikke umiddelbart kan ordnes av skipets mannskap. Korrektive tiltak skal inkludere løsninger som gjør at defekten ikke oppstår på nytt.

 1. sørge for loggføring av slikt arbeid

Dokumenterte inspeksjoner, vedlikehold, defekter, mangler og relevante korrektive tiltak skal fremlegges ved en revisjon som bevis på at SMS opererer effektivt.

Selskapet skal identifisere utstyr og tekniske systemer, som kan skape en farlig situasjon om de plutselig ikke skulle fungere. Sikkerhetsstyringssystemet skal gi instruksjoner om spesielle tiltak rettet mot å sørge for at slikt utstyr skal holde operasjonell god redundans.

Testing og vedlikehold av «stand-by» utstyr og annet utstyr som ikke blir brukt ofte skal være en del av selskapets velikeholdsprosedyrer.

11.         Dokumentasjon

Selskapet skal etablere og vedlikeholde prosedyrer for å kontrollere all dokumentasjon og data som er relevant for sikkerhetsstyringssystemet og sørge for at all dokumentasjon er å finne om bord.

12.         Verifisering, gjennomgang og evaluering

Selskapet skal utføre interne sikkerhetsevalueringen og gjennomgang av deres systemer, både på land og på skipet, i intervaller som ikke overskrider tolv måneder for å verifisere om sikkerhet og miljø-beskyttelses aktiviteter er i henhold til sikkerhetsstyringssystemet.

Selskapet skal periodisk evaluere sikkerhetsstyringssystemets effektivitet.

At selskapet gjennomfører periodiske evalueringer viser at det ønsker å utvikle og forbedre SMS

13.         Sertifisering og periodisk verifisering

Samsvarsdokumentet (DoC) skal utstedes av administrasjonen eller en anerkjent organisasjon og skal være gyldig for en periode som ikke overskrider 5 år fra den dagen en fornyelsesbesiktelse ble utført. Et slikt dokument er bevis på at selskapet opererer i henhold til retningslinjene beskrevet i denne koden.

Samsvarsdokumentet (DoC) er kun gyldig for skipet som er spesifisert i dokumentet og skal være å finne om bord.

En årlig gjennomgang av samsvarsdokumentet skal gjennomføres av administrasjonen eller en organisasjon som er anerkjent av organisasjonen.

Samsvarsdokumentet eller sikkerhetsstyringssertifikatet skal bli trukket tilbake dersom det er bevis fot betydelig avvik (major non-conformity) fra denne koden.

Sikkerhetsstyringsertifikat skal utstedes til skip for en periode som ikke overskrider 5 år og et slikt dokument er bevis på at skipet opererer i henhold til de retningslinjer fastsatt i denne koden. Validiteten på sertifikatet skal verifiseres med en mellombesiktelse som skal finne sted mellom sertifikatets 2. og 3. årsdag.

14.         Interim sertifisering

Et midlertidig samsvarsdokument (Interim Document of Compliance) kan bli utstedt for en periode dersom:

 1. Et selskap er nyetablert og det tar tid før systemene er kvalitetssikret
 2. Nye skip skal inn under et eksisterende samsvarsdokument

Et midlertidig samsvarsdokument skal utstedes for en periode som ikke overskrider 12 måneder.

Et midlertidig sikkerhetsstyringssertifikat kan utstedes dersom:

 1. selskapet har nye skip til levering
 2. når nye skip skal inn under samme sertifikat
 3. skipet skal flagges om

Et slikt sertifikat skal utstedes for en periode som ikke overskrider 6 måneder, men denne perioden kan utsettes til en senere tid som ikke er mer enn 6 måneder etter sertifikatets opprinnelige utgangsdato.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com