Alt om Sjøfart!

Regelverk

Det er mye regelverk knyttet rundt håndtering av last. Vi skal her nevne de viktigste koder og konvensjoner som påvirker industrien idag.

MARPOL Vedlegg I,II og III

Vedlegg I gjelder forebygging av oljeforurensningReglene i vedlegget baserer seg på hovedregelen om at ethvert utslipp av olje eller oljeholdige blandinger fra skip er forbudt, med mindre en rekke krav er oppfylt, jf. regel 9 om kontroll av oljeutslipp. Det stilles videre krav om et såkalt «International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate», jf. regel 5, og om regelmessige besiktelser og inspeksjoner, jf. regel 4. Et annet viktig punkt i vedlegg I er innføringen av «special areas», jf. regel 10. Dette er områder som anses som så belastet med skipstrafikk at ethvert utslipp av olje eller oljeholdig blanding fra oljetankskip og skip på 400 bruttotonn og derover er forbudt, med mindre man oppfyller de strenge utslippskravene i regel 10 tredje ledd bokstav b).

Vedlegg II gir regler om kontroll av forurensning ved skadelige flytende stoffer i bulk. De skadelige, flytende stoffene er delt inn i fire kategorier ut i fra hvilken fare de representerer overfor marine ressurser, menneskers helse eller rekreasjonsmuligheter. Under
enhver omstendighet er utslipp av rester som inneholder skadelige, flytende stoffer ikke tillatt nærmere enn 12 nautiske mil fra land. Minimum vanndybde må i de aller fleste tilfelle være 25 meter. For visse områder, som Østersjøen, gjelder enda strengere regler. Totalt er ca. 250 stoffer identifisert i en liste til vedlegget.

Vedlegg III gir regler om hindring av forurensning forårsaket av skadelige stoffer som fraktes på sjøen i pakket form. Vedlegget kommer til anvendelse på alle skip som frakter skadelige stoffer i pakket form, med mindre annet er bestemt. Med «skadelige stoffer» menes i dette vedlegget stoffer som er identifisert i Den internasjonale koden for farlig gods til sjøs (IMDG-koden). Denne koden angir også hvilke stoffer som regnes for å være i «pakket form». Vedlegget gir regler for hvordan stoffene skal pakkes inn, om merking og etikettering, om dokumentasjon, stuing, mengdebegrensning og om havnestatskontroll.

Hensikten med konvensjonen er å hindre/minimalisere forurensing fra skip.

SOLAS Kapittel VI og VII

Kapittel VI omhandler transport av all slags last hvor det kan være nødvendig å ta særskilte forhåndsregler (gasser og flytende stoffer i bulk og den last som er dekket av andre kapitler, er unntatt).
Kapitlet fastsetter regler om lasting og om sikring av lasten. Transport av korn er nå regulert i kapittel VI del C, hvor det fastsettes at skip som frakter korn skal tilfredsstille kravene i «the
International Grain Code», jf. regel 9.

Kapittel VII gjelder transport av farlig gods og er inndelt i fire deler.

Del A gjelder transport av gods i pakket form eller gods i fast form i bulk. Det gis regler om klassifisering, emballasje, merking, dokumentasjon og stuing av gods. Kapitlet fastsetter at transporten av gods i pakket form skal tilfredsstille kravene i «the International Maritime Dangerous Goods Code» (IMDG Code)

Del B stiller konstruksjons- og utstyrskrav til skip som frakter flytende kjemikalier i bulk. Kjemikalietankere bygget etter 1. juli 1986 må tilfredsstille kravene i «the International Bulk Chemical Code» (IBC Code).

Del C stiller konstruksjons- og utstyrskrav til skip som frakter flytende gasser i bulk. Slike skip som er bygget etter 1. juli 1986 må tilfredsstille kravene i «the International Gas Carrier Code» (IGC Code).

Del D fastsetter særskilte krav for transport av radioaktivt brennstoff, plutonium og høyradioaktivt avfall. Skip som frakter slikt gods må tilfredsstille kravene i «the International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-level Radioactive Wastes on Board Ships» (INF Code).

Hensikten med konvensjonen er: Å ivareta sikkerheten for menneskeliv til sjøs.

Load Line

Vedlegg I gir regler om fastsettelse av lastelinjer; minimumskrav for fribord er hovedelementet i lastelinjekonvensjonen. I tillegg fastsettes bl.a. en rekke krav til lukkemidler for dører og luker, skroggjennomføringer etc. Hovedmålet med disse kravene
er å sikre en vanntett helhet i skipets skrog under fribordet.
Vedlegg II fastsetter regler om soner, områder og årstider. Tillatt nedlasting kan som nevnt
variere avhengig av sone og årstid.
Vedlegg III gjelder sertifikater. Alle skip som er blitt besiktet og merket i samsvar med konvensjonen, skal ha et internasjonalt lastelinjesertifikat.

Hovedhensikten med konvensjonen er å vise til bestemmelser med hensyn til tillatt ned lasting/dypgående.

IMSBC-Koden

IMSBC koden (International Maritime Solid bulklaster Code) er en internasjonal avtale for alle skip som fører faste laster i bulk med skip.
IMSBC koden omhandler all transport av fast gods i bulk til sjøs, unntatt kornlast. Formålet med koden er å gi prosedyrer og retningslinjer for sikker frakt av fast gods i bulk. Koden inneholder informasjon om trimming av fartøy, produkter som kan endre form fra fast til flytende, avfall, lasters farlige egenskaper, tabeller for stuvningsfaktor, og generell sikkerhet for fartøy og personell. I tillegg inneholder koden kjemiske og tekniske tabeller for en rekke ulike produkter. Koden inneholder informasjon om:

 • last farlige egenskaper
 • regler om trimming av skipet
 • produkter som kan bli flytende
 • avfall
 • omregningstabell for stuingsfaktor
 • sikkerhet for personell og skip, men også krever at avsenderen skal gi skipsføreren, på
  forhånd, med en uttalelse som inneholder informasjon om lasten egenskaper for sikker
  stuing og forsendelse.

I tillegg inneholder koden noen 30 lister av både teknisk og kjemisk informasjon om produkter, for eksempel:

 • klasser
 • tetthet
 • farene forbundet med produktet
 • Stuing og atskillelse
 • ventilasjon
 • lossing
 • rengjøring
 • krav til måling av farlige laster
 • Nødinstruks i tilfeller av en ulykke eller hendelser.

Dessuten er det prosedyrer for sikker nedgang i lasterom eller tilstøtende områder som har luft
kontakt med lasterommet.

BLU-Koden

BLU-koden omhandler all lasting/lossing av fast gods i bulk til sjøs, unntatt kornlast. Formålet med koden er å gi prosedyrer og retningslinjer for sikker lasting og lossing av fast gods i bulk. Koden inneholder informasjon om hvordan skip og terminal må være tilpasset hverandre, prosedyrer mellom skip og terminal med veiledning og sjekkliste, beste praksis og retningslinjer ved lasting og lossing.

IMDG-Koden

IMDG koden omhandler sikker transport av farlig gods. Formålet med koden er å minimere risikoen for en uønsket hendelse under transport, beskytte miljøet og forenkle prosessen med transport av
farlig gods. Klassifiseringssystemet deler opp de ulike farlige godsene i 9 kategorier, med informasjon om hvordan de ulike kategoriene skal pakkes, hvilke kategorier som kan fraktes sammen og hvor lasten kan oppbevares på skip eller i havn.

Klasse 1: Sprengstoff
Klasse 2: Gasser
Klasse 3: Brannfarlige væsker
Klasse 4: Brannfarlige faste stoffer; stoffer Selvantenn; stoffer som i kontakt med vann utvikler brannfarlige gasser
Klasse 5: oksiderende stoffer og organiske peroksider
Klasse 6: Giftige og smittestoffer
Klasse 7: Radioaktivt materiale
Klasse 8: Etsende stoffer
Klasse 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com