Alt om Sjøfart!

Publikasjoner

1. Norske publikasjoner

1.1 Sjøkart

Sjøkartet der det viktigste planleggingsredskapet. Det er krav om å ha oppdaterte kart i passende målestokk for den aktuelle seilasen. Dette vil normalt innebære en miks av kart med forskjellige målestokker. Når man planlegger seilasen er det viktig å sette seg grundig inn i den tilleggsinformasjonen som er skrevet inn i kartet. Dette kan være et viktig supplement i forhold til hvilke sikkerhetsmarginer man skal benytte seg av. Eksempler på tilleggsinformasjon kan være:

 • Når oppmålingen er gjort. Dette vil kunne gi informasjon om kvaliteten på kartgrunnlaget.
 • Tetthet på loddskudd og metode for oppmåling
 • Både datum og høydereferanse
 • Enheter på dybde og høyde (meter, fot, favner)
 • Notiser med referanse til andre kart og publikasjoner

1.2 Symboler og forkortelser i norske sjøkart

Gir en oversikt over symboler og forkortelser som er anvendt i norske sjøkart og publikasjoner. Statens kartverk Sjøkartverket har besluttet at alle norske sjøkart skal framstilles så nær opp til de internasjonale forskrifter (IHO) som mulig. Det vil ta mange år å revidere alle norske sjøkart og i mellomtiden vil både de nye og de tidligere symboler være i denne publikasjonen.

1.3 Tidevannstabell

Ved seilas i grunne kystområder, i havner og områder med bropassering er det helt nødvendig å ha informasjon om vannstanden. Normalt vil denne kunne finnes i tidevannstabeller som blir utgitt hvert år fra sjøkartmyndighetene. Alle høyder er oppgitt i forhold til LAT.

1.4 Fyrlista

Utgis av Kystverket og gjør grundig rede for de forskjellige fyr og lykter og lysbøyer langs kysten. Listen inneholder informasjon om navn, posisjon, sektorer, lysvidde, bro-merkinger, indirekte lys m. m. Når det gjelder sektorene som er oppgitt i fyrlista, er lysgrensene oppgitt som rettvisende peilinger fra sjøen mot lyset. Dette er meget viktig i tilfelle man må rette på sektorer eller sette ut nye i forbindelse med EFS (Etterretninger For Sjøfarende).

1.5 Den norske los

I Norge dekker den norske los hele kysten i 6 bind. Typisk informasjon i en los-beskrivelse:

 • Beskrivelse av ledene
 • Regionale metrologiske og oseanografiske forhold
 • Kontaktinformasjon til havner, lostjenester, etc.
 • Servicefunksjoner for forskjellige havner
 • Detaljerte opplysninger og kaier
 • Spesielle regler for seiling i området

1.6 Etterretning for sjøfarende (EFS)

Det er et krav at alle nautiske publikasjoner skal være oppdaterte. Dette betyr at skipene/rederiene må abonnere på en oppdateringstjeneste fra den ansvarlige myndighet (sjøkartverket i Norge). Denne tjeneste kalles Etterretning for sjøfarende og kommer ut hver 14 dag, altså to ganger i måneden og gir opplysninger om forskjellige forhold som kan være av interesse for sjøfarende. Eksempler kan være etablering og forandringer av fyrbelysning, faste og flytende sjømerker, ny-funnet grunne, undervannskabler, etc. Videre gis opplysninger om skyteøvelser, opplysninger om eventuelle påbyd og forordninger angående seilas i bestemte områder. EFS nr. 1 hvert år er spesielt viktig da denne inneholder en mengde generell informasjon om bl.a. nasjonale regler for seilas.

Kartrettelser skal føres i egen journal som må kunne fremlegges ved kontroll, samt noteres i kartet eller publikasjonen. Ved retting av kartene er det krav at kartene skal være siste utgave. Kartutgaver er normalt rettet til litt før «ny-trykk» og da vil den seneste informasjonen fra EFS være med.

2. Internasjonale publikasjoner

2.1 Admirality Tide Tables

Den britiske versjonen av den norske tidevannstabellen

2.2 Pilot Chart

Mest vanlig å benytte kart som er utgitt av kartmyndigheten i USA. I England kalles disse for Routing Charts. Kartene gir informasjon om metrologiske og oseanografiske forhold. M.m. Disse kartene baserer seg på statistikk for samme måned i tidligere år, og vi må følgelig ha flere kart dersom man skal benytte kartene i forskjellige måneder. Kartene inneholder også informasjon om:

 • Sannsynlig vindretning og –styrke
 • Sannsynlig strømretning og –styrke
 • Sannsynlighet for visse bølgehøyder.
 • Grense for utbredelse av drivis.
 • Observasjoner av isfjell.
 • Sannsynlighet for nedsatt sikt.
 • Sjø- og lufttemperatur.
 • Sannsynlige baner for orkaner.
 • Magnetisk misvisning.
 • Storsirkelruter

2.3 List of lights and fog signals

Tilsvarende som fyrlista. Denne serien av bøker gir omfattende informasjon om alle fyr, fyrskip, tåkesignaler og andre sjømerker med lys. Informasjon kan for eksempel være:

 • internasjonalt nummer,
 • plassering og / eller navn,
 • geografiske koordinater,
 • karakteristikk,
 • høyde i meter,
 • når du kan forvente å se dem

2.4 Admirality Sailing Direction

Pilots (Sailing Directions) finner vi essensiell informasjon som kan hjelpe oss med å navigere sikkert. Hver publikasjon inneholder kvalitet farge fotografering og utsikt, samt informasjon om farer for navigeringen, bøyer, meteorologiske data, detaljer om losing, forskrifter, havneanlegg og guider til havner.

2.5 Admirality list of radio signals

Admiralty List of Radio Signals serien gir omfattende informasjon om alle aspekter ved Maritime Radio Communications. ALRS publikasjoner presenteres i et brukervennlig format og oppdateres gjennom kapittel VI av de ukentlige utgaver av Admiralty Notices to Mariners.

I denne publikasjonen kan vi finne ut hvem, hvor og hva man skal rapportere.

2.6 Planleggingskart

Dette er et kart for å sette storsirkler direkte ut i kartet. Dette kalles storsirkelkart og er en gnomonisk projeksjon over et stort område.

Ved å dra opp kursen i et storsirkelkart vil man enkelt kunne se om man kommer på breddegrader med uakseptable metrologiske forhold, samt at man lett kan ta ut rutepunkter som kan overføres til vanlige sjøkart i merkator-projeksjon.

3  Andre publikasjoner

 • Admiralty Distance Tables (NP350 1-3)
 • Catalogue of Admiralty Charts and Publications (NP131)
 • Paper Chart Maintenance Record (NP133A)
 • How to Keep Your Admiralty Charts Up-to-Date (NP294)
 • IALA Maritime Buoyage System (NP735)
 • Ocean Passages for the World (NP136)
 • Symbols and Abbreviations Used on Admiralty Charts, Chart 5011 (INT 1)
 • The Mariner’s Handbook (NP100)
 • Rapid Sight Reduction Tables for Navigation
 • Astronomic Almanac

-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com