Alt om Sjøfart!

Oppgaver

Radar

 1. Beskriv prinsippet for maling av avstand med radar.
 2. Hva er utbredelseshastigheten for en radarpuls, og hvor lang tid benytter den på 1 nm?
 3. Hvis vi mottar et ekko 70 mikrosekunder, hvor langt borte er da målet?
 4. Hva menes med PPI og CRT ?
 5. Hvilke type spenning genereres i timebase kretsen, og hvorfor er det viktig at denne er lineær?
 6. Hva menes med radarens pulslengde, og hvorfor bør denne være relativt kort?
 7. Hva er skilleevnen til en radar med pulslengde 0.8 mikrosekunder?
 8. Hva er minimumsavstanden en radar kan detektere et ekko på når pulslengden på minste avstandsområde er 0,4 mikrosekunder?
 9. Det er oppgitt at radaren har en PRF på 1000 Hz. Hvor lenge er det da mellom hver puls?
 10. Hvor mange pulser sendes ut pr. antennerotasjon når PRF er 1600 Hz og rotasjonshastigheten 25 rpm?
 11. Forklar forskjellen mellom pulslengde og bølgelengde.
 12. Hvorfor må PRF reduseres på lange avstandsområder?
 13. Med PRF på 2500 Hz, på hvilken avstand vil vi da kunne få inn et ekko fra foregående puls?
 14. Forklar forskjellen mellom pulseffekt og gjennomsnittseffekt.
 15. Med pulseffekt på 25kW, pulslengde på 0.8 mikrosekund og PRF på 1600, hva blir da gjennomsnittseffekten?
 16. Hvor lang blir bølgelengden i radarpulsen når det er oppgitt at den sender med 9450 MHz?
 17. Hvorfor er det vanlig å kalle en radar som sender i X-båndet for en 3-cm radar?
 18. Hvorfor benyttes ofte radarer bade i X- og S-båndet på skip?
 19. Forklar hva som menes med radarens båndbredde.
 20. Hva menes med begrepet radartverrsnitt?
 21. Hvorfor vil radartverrsnittet på et skip variere med den relative peilingen til skipet?
 22. Hva menes med begrepet desibel?
 23. Hvor mye er 3db og -3db i lineær skala?
 24. Hvorfor har en trebåt og en tilsvarende stor stålbåt forskjellig radartverrsnitt?
 25. Hvilke forhold er bestemmende for om et mål skal kunne detekteres?
 26. For at du skal treffe en jernstang med 10 pulser pr. scan (rotasjon), hvilke PRF må du da benytte hvis strålebredden er 1 grad, og rotasjonshastigheten 35 rpm?
 27. Hvorfor kan det være en ulempe a sette en hurtigroterende antenne på en vanlig maritim radar?
 28. Tenk deg at strålebredden går mot nul1 (senterlinjen). Hva vil denne senterlinjeavstanden være på. 3 nm når vi har en antenne som roterer med 20 rpm, og har PRF på 1600?
 29. Hvorfor bør ikke senterlinjeavstanden være særlig over 3 m?
 30. Beregn ekkoets forflytning på skjermen mellom 2 scan, hvis relativ hastighet er 48 knop og antennerotasjon lik 25 rpm.
 31. Forklar begrepet signal / støyforhold (SNR).
 32. Hvorfor vil sjøekko være dominerende kun på relativt korte avstander?
 33. Forklar hvorfor X-bånd radar får redusert rekkevidde i regnvær.
 34. Hvorfor er det vanlig å kalle Anti-Clutter Sea kontrollen for STC?
 35. Forklar hva som ligger i begrepet FTC.
 36. Beregn signalreduksjonen p.g.a. regn (kraftig -10 mm/t) på en X-bånd radar (ca. 10 GHz), samt hvor mange nm signalet må gå gjennom denne bygen for å bli halvert (kun pga. regn)?
 37. Hvorfor oppstår refraksjon (avbøyning) på radarstrålen?
 38. Forklar v.h.a radarligning hvorfor en S- bånd radar normalt vil ha lengre rekkevidde enn en X-bånd radar.
 39. Hvilke betydning har antennelengde for rekkevidden til radaren?
 40. Under hvilke atmosfæriske forhold kan vi forvente spesielt kort rekkevidde på radaren?
 41. Hva menes med at strålebredden er definert til-3db punktet?
 42. Hvorfor er det ønskelig med stor vertikal strålebredde?
 43. Hva vil forskjellen i horisontal strålebredde være på en S-bånd radar og X-bånd radar, begge med antenne på 2.4 meter?
 44. Hvor mye energi sendes ut i den definerte strålens yttergrenser (-3db) av en radar med 25 kW sender?
 45. Du har en radar med 10 kW sender. På 3 nm forventer du at det ville være nok med 1kW for å detektere en stor bøye med radarreflektor. Hvor stor demping ut fra senter av strålen vil kunneaksepteres for å oppnå dette ? Ville dette være utenfor eller innenfor den strålebredden som vanligvis defineres?
 46. Første sidelobe på en antenne er oppgitt til å ha en demping på 28db. Hvor mye energi sendes ut hvis senderen har pulseffekt på 30 kW?
 47. Anta at du «eksponerer» en jernstang på 2 nm avstand. Strålebredden er 1.5 grader og pulslengden 1.2 mikrosekund. Beregn arealet som jernstangen vil representere på skjermen(m2).
 48. Forklar hvorfor vi kan si at peilenøyaktigheten til odder etc. blir 1/2 strålebredde feil.
 49. Hvor stor feil vil vi mest sannsynlig få i posisjon hvis vi bestemmer denne med peiling og avstand til en odde? Anta at avstanden er 8 nm, og oppgitt strålebredde er 1.6 grader
 50. Vi styrer mot to staker som står på hver sin side av leden (samme avstand). Bredden på leden mellom de to stakene er 60 m. På hvilken avstand vil vi kunne skille stakene som to uavhengige ekko når vi regner en strålebredde på 1.4 grader?
 51. Hvordan kan det oppstå radarskygge på en radarinstallasjon?
 52. Gi eksempel på forhold som kan skape falske ekko.
 53. Hvorfor oppstår interferens på radaren, og hvordan kan dette unngåes å skape forstyrrelse i bildet?
 54. På hvor lang avstand skal en radar i henhold til IMO kunne detektere en lav kystlinje?
 55. Tegn et enkelt blokkdiagram for en radar.
 56. Hva er funksjonen til triggerkretsen – tegn en triggerpuls.
 57. Hva er funksjonen til modulatoren? Tegn pulsform og noter karakteristiske størrelser.
 58. Hva er funksjonen til magnetronen? Tegn pulsform og karakteristiske størrelser.
 59. Hva er funksjonen tillokal oscillatoren, og hva er konsekvensen av feil i denne?
 60. Hva er funksjonen til TR-celle / sirkulator, og hva kan bli konsekvensen hvis det er feil på denne?
 61. Hva er funksjonen til Time Base kretsen, og hva er konsekvensen hvis det er feil på denne?
 62. Forklar hvorfor områdevelgeren griper inn i modulatorkretsen?
 63. Forklar hva som skjer i radaren når den tunes, og hva kan forårsake at den må tunes på nytt?
 64. Hvilke kretser i radaren kontrolleres med AC-sea og AC-rain?
 65. Hva er funksjonen til MIC i radarens mottakerdel?
 66. Hvorfor benyttes bølgeleder og ikke vanlig koaksialkabel mellom sender og antenne på X-band radar?
 67. Hvor mange driftstimer kan man forvente at en magnetron vil virke med full effekt, og hva kan gjøres for å sjekke dette?
 68. Hvorfor kreves det en viss oppvarmingstid før radaren kan slås over i sending?
 69. Hvilke komponent i radaren krever at den plasseres i god avstand fra magnetkompasset?
 70. Beskriv fordeler og ulemper med «upmast tranceiver».
 71. Forklar hvorfor vanninntrenging i bølgeleder kan svekke eller ødelegge radaren.
 72. Hva kan være grunnen til at styrestrek ikke stemmer med skipets heading?
 73. Hva benyttes Performence Monitor til?
 74. Hvorfor kalles de vanligste radarantennene for Slotted Waveguide?
 75. Hva er ulempen til mikrostrip antenner som vi ofte finner på småbåter?
 76. Tenk deg en radar med sendefrekvens på 9400 MHz, og mellomfrekvens på 60 MHz. Frekvensen på senderen økes så med 0,6% pga. oppvarming i magnetron. Hva vil dette bety for mellomfrekvensen, hvis ikke lokaloscillatoren justeres tilsvarende?
 77. Hvordan kan du sjekke om miksekrystallene er i orden?
 78. Forklar hvordan gainkontrollen virker, og i hvilke kretser den griper inn 1.
 79. Hva skjer hvis mottageren går i «mettning»
 80. Vis med en skisse hvordan det analoge radarsignalet fra et sweep blir digitalisert.
 81. Forklar hvordan mottaking av polare (vinkel, avstand) signaler konverteres til kartesisk system (raster scan).
 82. Hva er fortrinnet til en raster scan skjerm fremfor en eldre PPI?
 83. Hva menes med echo averaging, og hvorfor gjøres dette?
 84. Hvor stor skjermdiameter kreves for at en radar skal kunne godkjennes som ARPA?
 85. Gi en kort forklaring hvordan en fargeradar fungerer?
 86. Hvilke instrumenter må tilkobles en radar for at den skal fungere i true motion som ARPA?
 87. Hva menes med interswitch?
 88. Hvilke fortrinn vil en X-band radar ha i forhold til en S-band?
 89. Hvilke data kan overføres fra en radar til et elektronisk kartsystem.
 90. Hva er et NMEA-telegram. Og hvilke data kan tenkes å overføres til / fra radaren på denne måten?
 91. Hva menes med Echo Trail?
 92. Gjør rede for prosedyrer som må følges hvis det skal gjøres feilsøking eller vedlikehold på radaren.
 93. Gjør reder for fremgangsmåten for å starte feilsøking på radar.
 94. Du har feil på radaren. Det er kun en lysende prikk i sentrum av bildet – alt annet virker normalt. Hva kan feilen være?
 95. Du har feil på radaren. Du har svakt eller ikke signal på skjermen – ellers alt som normalt. Hva kan feilen være?
 96. Det er ingen ekko eller sjøstøy nær skipet. Hva kan feilen være?
 97. Vektorer på plottede ekko er åpenbart feil og ustabile. Hva kan feilen være?
 98. Hvorfor bør men jorde kroppen sammen med kabinettet hvis man skal skifte et kretskort i radaren?
 99. Gjør rede for det vanligste vedlikehold som kreves på en vanlig maritim radar.
 100. Diskuter forhold som har betydning for strålefaren fra en antenne.
 101. Beregn fareavstanden fra en radar med følgende data; Pulseffekt = 10 kW, PRF = 1200,
  pulslengde = 0,3 mikrosekund, antenne gain = 29 db. Grenseverdien settes som 137 V/m.
 102. De fleste land mener 100 W/m2 er et ufarlig strålenivå. Hvor langt må vi være fra en
  25 kW sender med 8 fots antenne for å ikke overstige dette strålenivået?
 103. Beskriv oppstartsprosedyren for radar til det fremkommer ønskelig og pålitelig bilde på skjermen.
 104. Hvorfor kan det være gunstig å ha gain, brilliance og clutter kontrollene nedskrudd ved oppstart av radar?
 105. I hvilke tilfeller kan det være aktuelt a benytte lang puls? Kan det være ulemper med å benytte lang puls?
 106. Hvordan vil echo trails vises i true motion når radaren er stabilisert ved hjelp av GPS?
 107. Hva er forskjellen på å benytte echo stretch og long puls?
 108. Hva er hensikten og mulighetene ved å benytte echo average?
 109. Hva menes med second trace echo ? 
 110. Hvilke farer kan være beheftet ved å benytte anti clutter sea (STC)?
 111. Diskuter fordeler og ulemper ved bruk av automatisk clutter kontroll?
 112. Hvor stor feil i meter kan forventes ved avstandsmåling på 3 nm avstandsområde? 
 113. Hvorfor er det på alle radarer krav om å kunne fjerne styrestrekinformasjon? 
 114. Forklar hvordan man ved hjelp av PI-linjer kan overvåke seilasen. 
 115. Hvordan vil man kunne avdekke om radaren ikke måler riktig avstand, som følge av feil innstil1ing ved montering? 
 116. Hvilke farer kan være forbundet ved å editere tekst og linjer på radarskjermen? 
 117. Forklar hva som menes med ; true- og relative motion, samt head-, north- og course-up. 
 118. Forklar hvordan performance monitor kan benyttes for å teste om radaren er ok. 
 119. Forklar hvordan du i åpen sjø, uten karakteristiske mal kan sjekke om radaren er skikkelig tunet. 
 120. Forklar minst 2 metoder for stedfesting med radar under kystseilas.

-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com