Alt om Sjøfart!

Lov Om Sjøfarten (Sjøloven)

Generelt om Sjøloven

Sjøloven er en av de mest sentrale lovene innen sjøretten, det vil si de rettsregler som angår skipsfart og sjøveis transport. Loven regulerer først og fremst privatrettslige spørsmål knyttet til skip og transport av gods og personer med skip. Foruten bestemmelser om fraktavtaler, inneholder sjøloven rettsreglene for all virksomhet med tilknytning til sjøtransport, fra skipsbygging til ansvar ved ulykker, skade på gods, forlis, berging, sjøforklaring og tvister. Sjøloven regulerer også spørsmål av mer generell sikkerhetsmessig karakter og inneholder regler om begrensning av ansvaret for skade som oppstår ved driften av skipet.

Loven er inndelt i seks deler, som omhandler henholdsvis skip, rederi, ansvar, fraktavtaler, sjøulykker og øvrige bestemmelser. I Del I (skip) omtales skipets nasjonalitet, navn og hjemsted, registrering avskip, herunder skipsregisteret og rettighetsregistrering, slettelse av skip og heftelser i skipsregisteret og foreldelse av rettsvern. Videre gis bestemmelser om skip under bygging, om innretninger som ikke er å anse som skip og om innretninger for utnytting av undersjøiske naturforekomster og om pant og arrest i skip. I Del II (rederi) finnes bestemmelser om partrederi, om skipsføreren og om alkoholpåvirkning og pliktmessig avhold. I Del III (ansvar) finnes alminnelige regler om ansvar, sammenstøt, ansvarsbegrensning og forsikringsplikt, ansvar for skade ved oljesøl, begrensningsfond og begrensningssøksmål. I Del IV (fraktavtaler) gis regler om stykkgodstransport, befraktning av skip og transport av passasjerer og reisegods. Del V (sjøulykker) gir nærmere bestemmelser om berging, felleshavari, undersøkelser av sjøulykker, sjørettsskjønn og skipsbøker. I Del VI (øvrige bestemmelser) finnes regler om foreldelse, SDR (spesiell trekkrettighet fastsatt av Det internasjonale valutafond), flyttbare plattformer og sluttbestemmelser.

Loven erstatter tidligere sjøfartslov fra 1893.

Kapitteloversikt:

Del I. Skip (§§ 1 – 98)

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser (§§ 1 – 10)

Kapittel 2. Registrering av skip (§§ 11 – 39)

Kapittel 3. Pant i skip m v (§§ 41 – 76)

Kapittel 4. Arrest i skip (§§ 91 – 98)

Del II. Rederi (§§ 101 – 145)

Kapittel 5. Partrederi (§§ 101 – 119)

Kapittel 6. Skipsføreren (§§ 131 – 142)

Kapittel 6A. Alkoholpåvirkning, pliktmessig avhold m.m. (§§ 143 -145)

Del III. Ansvar (§§ 151 – 245)

Kapittel 7. Alminnelige regler om ansvar (§§ 151 – 152)

Kapittel 8. Sammenstøt (§§ 161 – 164)

Kapittel 9. Ansvarsbegrensning og forsikringsplikt (§§ 171 – 182 c)

Kapittel 10. Ansvar for skade ved oljesøl (§§ 183 – 209)

Kapittel 12. Begrensningsfond og begrensningssøksmål (§§ 231 -245)

Del IV. Fraktavtaler (§§ 251 – 432)

Kapittel 13. Stykkgodstransport (§§ 251 – 311)

Kapittel 14. Befraktning av skip (§§ 321 – 394)

Kapittel 15. Transport av passasjerer og reisegods (§§ 401 – 432)

Del V. Sjøulykker (§§ 441 – 493)

Kapittel 16. Berging (§§ 441 – 455)

Kapittel 17. Felleshavari (§§ 461 – 468)

Kapittel 18. Undersøkelse av sjøulykker, sjørettsskjønn og skipsbøker (§§ 471 – 493)

Del VI. Øvrige bestemmelser (§§ 501 – 507)

Kapittel 19. Foreldelse (§§ 501 – 504)

Kapittel 20. Forskjellige bestemmelser (§§ 505 – 506)

Kapittel 21. Flyttbare plattformer m v (§507)

Del VII. Sluttbestemmelser (§§ 511 – 513)

Kapittel 22. Sluttbestemmelser (§§ 511 – 513)

Kilde:  Sjøloven (1994) Lov om sjøfarten [online]. URL: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-06-24-39

-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com