Alt om Sjøfart!

Kommentar og Sammendrag

 Vedlegg I Regulering for å hindre forurensning av olje

Dette kapittelet inneholder kriterier for oljeutslipp.

Operasjonelle utslipp av olje fra oljetankskip er tillat, kun når alle de følgende kriterier er oppfylt:

 1. Den totale utslippsmengden av olje et oljetankskip kan slippe ut, mens det er underveis i ballast, skal ikke overskride 1/30.000 av den totale lastekapasiteten til skipet.
 2. Raten for utslipp av olje skal ikke overskride 30 liter per nautiske mil seilt
 3. Utslipp av olje fra et oljetankskip er på ingen måte tillatt når skipet er nærmere enn 50 nautiske mil fra nærmeste land.

For skip som ikke er oljetankskip, skal ikke pumpe ut oljerester fra maskinroms dersom det har en tetthet av olje på mer enn 15 ppm og slike skip må følgelig ha filtreringssystemer som kan oppfylle dette kravet.

En oljedagbok er pålagt for alle tankskip og i denne skal all oljerelatert informasjon føres. En liknende bok skal føres for fartøyer som ikke er tankskip og har samme hensikt. Et annet krav er at det om bord skal finnes en «Ship Oil Pollution Emergency Plan (SOPEP)».

Tankskip over 20.000 DWT og mer skal være konstruert, eller påsatt såkalte segregerte ballasttanker (Segregated Ballast Tanks (SBT)) som er stor nok til å holde ror og propell under vann

Kapittel 2 Besiktelser og Sertifisering

Regel 6.

 1. Alle Oljetankskip med bruttotonnasje på 150 eller mer, og alle andre skip med bruttotonnasje på 400 eller mer, skal gjennomgå de besiktelser som er angitt nedenfor:

Merk: definisjon av oljetankskip – et skip som er bygd eller tilpasset hovedsakelig for å frakte olje i bulk i sine lasterom, og omfatter kombinasjonsskip.

 1. En førstegangsbesiktelse før skipet tas i bruk, eller før sertifikatet utstedes for første gang. Besiktelsen skal omfatte en fullstendig gjennomgang av skipets konstruksjon, utstyr, systemer, tilbehør, arrangementer og materialer
 2. En fornyelsesbesiktelse med mellomrom som ikke skal overstige 5 år. Besiktelsen skal ta for seg det samme som i 1.1.
 3. en mellombesiktelse innen 3 måneder før eller etter den andre årsdagen eller innen 3 måneder før eller etter den tredje årsdagen for sertifikatet, som skal tre i stedet for en av de årlige besiktelsene. Besiktelsen skal sikre at utstyret og de tilhørende pumpe- og rørsystemene, herunder overvåknings- og kontrollsystemene for oljeutslipp, råolje-spyle-systemene, olje-vannsepareringsutstyr og oljefiltreringssystemene, oppfyller de gjeldende krav.
 4. En årlig besiktelse innen 3 måneder før eller etter hver årsdag for sertifikatet, herunder en generell inspeksjon av konstruksjonen, utstyret, systemene, tilbehøret, arrangementene og materialene nevnt i 1.1.
 5. En tilleggs-besiktelse, enten generell eller delvis, etter omstendighetene, skal foretas etter reparasjon eller fornyelser. Besiktelsen skal sikre at reparasjonen eller fornyelsen er effektivt utført, at materialene og arbeidsutførelsen i slike reparasjoner eller fornyelser på alle måter er tilfredsstillende og oppfyller gjeldende krav.

Besiktelser av skip skal utføres av administrasjonens tjenestemenn. Administrasjonen kan imidlertid overlate besiktelsene enten til inspektører som er utpekt til dette, eller til organisasjoner har den anerkjent.

3.3 Når en utpekt inspektør eller en anerkjent organisasjon fastslår at skipets eller dets utstyrs tilstand ikke i det vesentlige stemmer overens med opplysningene i sertifikatet, eller er slik at skipet ikke er egnet til å seile uten å utgjøre en urimelig fare for skade på havmiljøet, skal denne inspektøren eller organisasjonen straks sikre at det treffes korrigerende tiltak, og skal innen rimelig tid underrette administrasjonen.

Dersom korrigerende tiltak ikke treffes, skal sertifikatet tilbakekalles og administrasjonen skal underrettes umiddelbart; dersom skipet er i en annen parts havn, skal de relevante myndigheter i havnestaten også underrettes umiddelbart. Regjeringen i den berørte havnestaten skal eventuelt treffe tiltak som vil sikre at skipet ikke seiler før det kan seile ut eller forlate havnen for å seile til nærmeste egnede tilgjengelige reparasjonsverft uten å utgjøre en urimelig fare på havmiljøet.

4.1 Skipet og utstyrets tilstand skal vedlikeholdes slik at det er i samsvar med bestemmelsene i denne konvensjonen for å sikre at skipene på alle måter vil forbli skikket til å seile uten å utgjøre en urimelig fare for skade på miljøet.

4.3 Dersom det skjer en ulykke med et skip eller det oppdages en mangel som i vesentlig grad berører skipets helhet eller effektiviteten eller fullstendigheten av utstyret skal skipsføreren eller eieren snarest mulig underrette administrasjonen, den anerkjente organisasjonen eller den utpekte inspektøren som er ansvarlig for utstedelsen av det aktuelle sertifikatet, som skal sørge for at det blir igangsatt undersøkelser for å avgjøre om en besiktelse som nevnt tidligere er nødvendig.

Regel 7

 1. Etter en førstegangsbesiktelse eller fornyelsesbesiktelse i samsvar med bestemmelsene over skal det utstedes et internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning til oljetankskip med bruttotonnasje på 150 eller mer og andre skip med bruttotonnasje på 400 (Skip med fartsområdet stor kystfart eller større) eller mer som brukes i reiser til havner eller offshoreterminaler som hører inn under jurisdiksjonen til andre parter i denne konvensjonen.

Regel 8

Det skal ikke utstedes nor internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning til et skip som har rett til å føre flagget til en stat som ikke er part i konvensjonen

Regel 10

2. Et internasjonalt sertifikat for hindring av oljeforurensning skal utstedes for et tidsrom som administrasjonen fastsetter, og som ikke skal overstige fem år.

2.1 Når fornyelsesbesiktelsen fullføres innen tre måneder før det eksisterende sertifikatets utløpsdato, skal det nye sertifikatet, uten hensyn til kravene i nr. 1, være gyldig fra den datoen fornyelsesbesiktelsen ble fullført, til en dato som ikke er senere enn fem år fra det eksisterende sertifikatets utløpsdato.

2.2 Når fornyelsesbesiktelsen fullføres etter det eksisterende sertifikatets utløpsdato, skal det nye sertifikatet være gyldig fra den datoen fornyelsesbesiktelsen ble fullført, til en dato som ikke er senere enn fem år fra det eksisterende sertifikatets utløpsdato.

2.3 Når fornyelsesbesiktelsen fullføres mer enn tre måneder før det eksisterende sertifikatets utløpsdato, skal det nye sertifikatet være gyldig fra den datoen fornyelsesbesiktelsen ble fullført, til en dato som ikke er senere enn fem år fra den datoen fornyelsesbesiktelsen ble fullført.

 1. Dersom en fornyelsesbesiktelse er fullført og et nytt sertifikat ikke kan utstedes eller plasseres om bord på skipet for det eksisterende sertifikatets utløpsdato, kan personen eller organisasjonen som er godkjent av administrasjonen, påtegne det eksisterende sertifikatet, og et slikt sertifikat skal godtas som gyldig i et ytterligere tidsrom som ikke skal være lenger enn fem måneder fra utløpsdatoen.

 

 1. Dersom et skip på det tidspunktet et sertifikat utløper, ikke er i en havn der det skal besiktes, kan administrasjonen forlenge sertifikatets gyldighet, men denne forlengelsen skal bare gis for å la skipet fullføre reisen til den havnen der det skal besiktes, og bare i tilfeller der det virker riktig og rimelig å gjøre det. Ingen sertifikater skal forlenges for et tidsrom på mer enn tre måneder, og et skip som får en forlengelse, skal ved ankomst i havnen der det skal besiktes, ikke ha rett til å forlate havnen i kraft av en slik forlengelse, uten å ha et nytt sertifikat. Når fornyelsesbesiktelsen er fullført, skal det nye sertifikatet være gyldig til en dato som ikke er senere enn fem år fra det eksisterende sertifikatets utløpsdato før forlengelsen ble gitt.

8 Dersom en årlig besiktelse eller mellombesiktelse fullføres før tidsrommet angitt i regel 6 i dette vedlegg:

.1 skal årsdagen på sertifikatet ved påtegning endres til en dato som ikke skal være mer enn tre måneder senere enn datoen da besiktelsen ble fullført,

9 Et sertifikat som er utstedt i henhold til regel 7 eller 8 i dette vedlegg, skal opphøre å være gyldig i følgende tilfeller:

.1 dersom de relevante besiktelsene ikke er fullført innen de tidsrommene som er angitt henhold til regel 6.1 i dette vedlegg,

.2 dersom sertifikatet ikke er påtegnet i samsvar med regel 6.1.3 eller 6.1.4 i dette vedlegg, eller.

Regel 11

1 Når et skip er i en annen parts havn eller offshoreterminal, kan det inspiseres av tjenestemenn som er behørig godkjent av vedkommende part, angående driftskrav i henhold til dette vedlegg, når det er klare grunner til å tro at skipsføreren eller besetningen ikke er kjent med grunnleggende prosedyrer om bord for hindring av oljeforurensning.

2 Under omstendighetene nevnt i nr. 1 i denne regel, skal parten treffe de tiltakene som er nødvendige for å sikre at skipet ikke seiler før situasjonen er brakt i orden i samsvar med kravene i dette vedlegg.

3 Prosedyrer for havnestatskontroll fastsatt i artikkel 5 i denne konvensjonen, får anvendelse på denne regel.

Kapittel 5 Hindring av forurensning i forbindelse med en hendelse som medfører oljeforurensning

1 Alle oljetankskip med bruttotonnasje på 150 eller mer, og alle skip med bruttotonnasje på 400 eller mer som ikke er oljetankskip, skal ha om bord en skipsberedskapsplan mot oljeforurensning som er godkjent av administrasjonen.

2 En slik plan skal være utarbeidet på grunnlag av retningslinjene som organisasjonen har utarbeidet og skal skrives på skipsførerens og offiserenes arbeidsspråk. Planen skal minst bestå av:

 1. Rapporteringsprosedyrer som skipsføreren eller andre personer med ansvar for skipet skal følge ved en hendelse som medfører oljeforurensning.
 2. Listen over myndigheter eller personer som skal kontaktes ved hendelser som medfører oljeforurensning
 3. en detaljert beskrivelse av de tiltakene som umiddelbart skal treffes av personer om bord for å redusere eller få kontroll med oljeutslipp i forbindelse med hendelsen, og
 4. prosedyrer og kontaktstedet på skipet for samordning av tiltak om bord med nasjonale og lojale myndigheter ved bekjempelse av forurensning.

4 Alle oljetankskip på 5000 tonn dødvekt eller mer skal ha hurtig adgang til landbasert programvare for beregning av stabilitet i skadet tilstand og gjenværende konstruksjonsstyrke.

 

Vedlegg II Hindring av forurensning fra skadelige flytende stoffer i bulk

Kapittel 3 Besiktelser og Sertifisering

Regel 8

 1. Skip som frakter skadelige flytende stoffer i bulk, skal gjennomgå besiktelsene angitt nedenfor:

 

 • En førstegangsbesiktelse før skipet tas i bruk, eller før det sertifikatet utstedes for første gang. Besiktelsen skal omfatte en fullstendig gjennomgang av skipets konstruksjon, utstyr, systemer, tilbehør, arrangementer og materialer.
 • En fornyelsesbesiktelse med mellomrom som ikke skal overstige 5 år. Besiktelsen skal ta for seg det samme som i 1.1.
 • en mellombesiktelse innen 3 måneder før eller etter den andre årsdagen eller innen 3 måneder før eller etter den tredje årsdagen for sertifikatet, som skal tre i stedet for en av de årlige besiktelsene. Besiktelsen skal sikre at utstyret og de tilhørende pumpe- og rørsystemene.
 • En årlig besiktelse innen 3 måneder før eller etter hver årsdag for sertifikatet, herunder en generell inspeksjon av konstruksjonen, utstyret, systemene, tilbehøret, arrangementene og materialene nevnt i 1.1.
 • En tilleggs-besiktelse, enten generell eller delvis, etter omstendighetene, skal foretas etter reparasjon eller fornyelser. Besiktelsen skal sikre at reparasjonen eller fornyelsen er effektivt utført, at materialene og arbeidsutførelsen i slike reparasjoner eller fornyelser på alle måter er tilfredsstillende og oppfyller gjeldende krav.

 

De punktene som er nevnt over er så å si identisk med samme regel i vedlegg I. Reglene for besiktelser og sertifisering er eller lik som i de i vedlegg II

Regel 7

 1. Alle skip med bruttotonnasje på 150 eller mer som er sertifisert til å frakte skadelige flytende stoffer i bulk, skal ha om bord en beredskapsplan mot havforurensning med skadelige flytende stoffer, godkjent av administrasjonen.
 2. En slik plan skal være utarbeidet på grunnlag av retningslinjene som organisasjonen har utarbeidet, og skal skrives på skipsførerens og offiserens arbeidsspråk. Lanen skal minst bestå av:
  • prosedyrer for rapportering
  • liste over kontaktpersoner
  • detaljert liste over tiltak som må settes i gang
  • prosedyrene og kontaktsteder på skipet for samordning av tiltak om bord og lokale myndigheter ved bekjempelse av forurensning

 

Vedlegg IV Hindring av kloakkforurensning fra skip

Regel 1

«utenriks fart» betyr reiser fra en stat det denne konvensjonen får anvendelse, til en havn utenfor denne staten, og omvendt.

«Passasjerskip» betyr et skip som transporterer mer enn tolv passasjerer

Regel 2

 1. Bestemmelsene i dette vedlegg får anvendelse på følgende skip som går i utenriks fart:
  • Nye skip med bruttotonnasje på minst 400 tonn og
  • Nye skip med en bruttotonnasje på mindre enn 400 tonn som er sertifisert for mer enn 15 personer og
  • Eksisterende skip med en bruttotonnasje på minst 400 tonn, fem år etter at dette vedlegget har trådt i kraft, og
  • Eksisterende skip med en bruttotonnasje på mindre enn 400 tonn som er sertifisert for mer enn 15 personer, fem år etter at dette vedlegg har trådt i kraft.

Regel 4

 • En førstegangsbesiktelse før skipet tas i bruk, eller før det sertifikatet utstedes for første gang. Besiktelsen skal omfatte en fullstendig gjennomgang av skipets konstruksjon, utstyr, systemer, tilbehør, arrangementer og materialer.
 • En fornyelsesbesiktelse med mellomrom som ikke skal overstige 5 år. Besiktelsen skal ta for seg det samme som i 1.1.
 • En tilleggs-besiktelse, enten generell eller delvis, etter omstendighetene, skal foretas etter reparasjon eller fornyelser. Besiktelsen skal sikre at reparasjonen eller fornyelsen er effektivt utført, at materialene og arbeidsutførelsen i slike reparasjoner eller fornyelser på alle måter er tilfredsstillende og oppfyller gjeldende krav.

Dette er samme krav som i vedlegg I og II, foruten årlig og mellombesiktelse.

 

Regel 9

 1. Ethvert skip som skal overholde reglene i dette vedlegg, skal være utstyrt med ett av følgende kloakkannlegg:
  • et renseanlegg, eller
  • et kloakkvern- og desinfiseringsanlegg, eller
  • en lagertank
 2. I spesielle områder skal skipet være utstyrt med følgende kloakkanlegg
  • et renseanlegg
  • en lagertank

 

 

Regel 10

 1. Det er forbudt å tømme kloakk i sjøen, unntatt når:
  • Skipet tømmer kvernet og desinfisert kloakk i en avstand på mer enn tre nautiske mil fra nærmeste land, eller kloakk som ikke er kvernet eller desinfisert, i en avstand på mer enn tolv nautiske mil fra nærmeste land, forutsatt i alle tilfeller at ikke alt tømmes på en gang, men i moderat hastigheten når skipet er underveis og går med minst fire knop.
  • Skipet har i drift et godkjent renseanlegg og avløpsvannet ikke inneholder synlige, flytende faste stoffer eller forårsaker misfarging av det omkringliggende vannet.

Vedlegg V Hindring av avfallsforurensning fra skip

Regel 2

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt får bestemmelsene i dette vedlegg anvendelse på alle skip.

Regel 3

 1. Utslipp av alt avfall i sjøen er forbudt, med mindre annet er fastsatt i disse reglene
 2. Det er forbudt å slippe ut ai sjøen all plast, herunder, men ikke begrenset til syntetisk tau, syntetisk fiskegarn, avfallssekker i plast og aske fra forbrenning av plastprodukter
 3. Det er forbudt å slippe ut matolje i sjøen

Regel 4

Utslipp i sjøen av følgende avfall utenfor spesielle områder skal være tillatt bare mens skipet er underveis og så langt som praktisk mulig fra nærmeste land, men i alle tilfeller minst:

 • Tre nautisk mul fra nærmeste land for matavfall som er kvernet eller malt. Matavfall som er kvernet eller malt skal kunne komme gjennom et filter med en åpning på høyst 25 mm,
 • Tolv nautiske mil fra nærmeste land for matavfall som ikke er behandlet i samsvar med 1.1 ovenfor,

Regel 5

 • Med forbehold om bestemmelsene i regel 2 er det forbudt å slippe ut avfall i sjøen fra faste eller flytende plattformer og fra alle andre skip når disse ligger ved siden av eller innenfor en avstand på 500 meter fra slike plattformer.
 • Utslipp i sjøen av matavfall kan tillates fra faste eller flytende plattformer som ligger mer enn tolv nautiske mil fra land, og fra alle andre skip når disse ligger ved siden av eller innenfor en avstand på 500 meter fra dusse plattformene, men bare når avfallet er kvernet eller malt.

Regel 6

 • Utslipp i sjøen av følgende avfall innenfor spesielle områder skal være tillatt bare mens skipet er underveis og på følgende måte:
  • Utslipp i sjøen av matavfall så langt som praktisk mulig fra nærmeste land, men minst tolv nautiske mil fra nærmeste land eller is-hylle

Regel 10

Alle skip som har en samlet lengde på minst 12 meter, og faste eller flytende plattformer skal ha faresedler som informerer besetningen og passasjerene om utslippskrav

 1. Alle skip som har en bruttotonnasje på minst 100 tonn, og alle skip som er sertifisert for minst 15 personer, og faste eller flytende plattformer skal ha en plan for avfallshåndtering som besetningen skal følge.
 2. Alle skip som har en bruttotonnasje på minst 400 tonn, og alle skip som er sertifisert for minst 15 personer, og som går i fart til havner eller offshoreterminaler under jurisdiksjonen til andre konvensjonsparter, og alle faste og flytende plattformer, skal ha en avfallsdagbok. Avfallsdagboken skal, enten som en del av skipets offisielle skipsdagbok eller på andre måter, være i den formen som er angitt i tillegget til dette vedlegg:

Vedlegg VI Hindring av luftforurensning

Regel 14

Svovelinnholdet i brennolje som brukes om bord på skip, skal ikke overstige følgene

grenseverdier:

 • 4,50 % m/m før 1. januar 2012,
 • 3,50 % m/m fra og med 1. januar 2012 og
 • 0,50 % m/m fra og med 1. januar 2020

 

I denne regelen skal lavutslippsområder omfatte:

 • Østersjøområdet og Nordsjøområdet
 • det nordamerikanske området
 • de Forente Staters karibiske havområde
 • alle andre havområder, herunder ethvert havneområde, som er utpekt av organisasjonen

 

Når skip trafikkerer et lavutslippsområde, skal svovelinnholdet i brennolje som brukes om bord på skip, ikke overstige følgende grenseverdier:

 • 1,50 % m/m før 1. juli 2010,
 • 1,00 % m/m fra og med 1. juli 2010 og
 • 0,10 % m/m fra og med 1. januar 2015

De skipene som bruker egne brennoljer skal når de seiler inn i eller ut av et lavutslippsområde ha om bord en skriftlig prosedyre for hvordan skiftet av brennolje skal gjennomføres, med tilstrekkelig tid til å spyle ut fra brennoljesystemet all olje som overstiger det relevante svovelinnholdet før skipet seiler inn i et lavutslippsområde. Mengden av brennolje med lavt svovelinnhold i hver tank samt dato, klokkeslett og skipets posisjon når skiftet av brennolje fullføres før skipet seiler inn i et lavutslippsområde eller påbegynnes etter at skipet har seilt ut av et slikt område, skal føres i dagboken som fastsatt av administrasjonen.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com