Alt om Sjøfart!

ISPS-koden

1. Generelt

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code) ble vedtatt av IMOs diplomatkonferanse 12. desember 2002 som en direkte følge av terrorhandlingene mot USA 11. september 2001. Koden er en del av et større regelverk som ble inntatt som et nytt kapittel XI-2 i SOLAS; «Special measures to enhance maritime security», jf. punkt 4.2.3.1 ovenfor. Regelverket stiller krav til beredskap og tiltak på skip i internasjonal fart og til havneterminaler som betjener disse skipene, med det mål å hindre terrorisme.

Formålet med koden er å etablere et internasjonalt rammeverk som innebærer samarbeid mellom kontraherende stater, overordnede og lokale myndigheter, skip i internasjonal fart og havner som betjener skip i slik fart, for dermed å forebygge terrorhandlinger, piratvirksomhet og liknende anslag mot skipet. Koden er inndelt i to deler: del A som utgjør de obligatoriske kravene, og del B som utgjør veiledende retningslinjer. Koden fastslår imidlertid at det skal tas hensyn til retningslinjene i del B ved tolkningen av del A og SOLAS kapittel XI-2, jf. preambelet punkt 9. Dette er også kommet til uttrykk flere steder i del A, se for eksempel artikkel 13.

Når det gjelder det nærmere innholdet av koden og gjennomføringen av denne i norsk rett, vises det til fremstillingen i sikkerhets- og terrorberedskap.

ISPS-koden (The International Ship and Port Facility Security Code) er utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, og ble vedtatt 12. desember 2002. Formålet med reglene er å beskytte fartøyer, herunder besetning og passasjerer, i internasjonal fart mot terrorhandlinger. Forskrift om særlige sikkerhets- og antiterrortiltak i norske havner implementerer de deler av ISPS-koden som stiller krav til havneterminaler som betjener slike fartøyer. Forskriften ble midlertidig innført 1. juli 2004. Fiskeri- og kystdepartementet fastsatte den 3. juli 2007 FOR-2007-07-03-825: Forskrift om sikring av havner og havneterminaler mot terrorhandlinger mv.Sikkerhetsreglene og tiltakene omfatter skip over 500 bruttotonn i internasjonal fart og havner som tar i mot slike skip.

Det norske regelverket for havnesikring bygger på internasjonalt regelverk fra FN og EU.

ISPS-koden er delt ti to deler:

Del A er obligatorisk og dekker definisjoner, anvendelse, ansvar og krav til myndighet, selskap og skip. For skipet er det krav om en company security officer, ship security officer, ship security assessment, ship security plan og et International Ship Security Certificate.

Del A definerer også sikkerhetsnivåer:

 • Nivå 1: Minimum av forholdsregler nødvendig. Normal tilstand
 • Nivå 2: Ytterligere sikkerhetsforhold nødvendig for et gitt periode pga av økning i risiko eller trussebilde.
 • Nivå 3: Ytterligere beskyttelse nødvendig for en begrenset periode fordi en trussel er sannsynlig eller nærliggende.

Del B beskriver retningslinjer og anbefalinger for hvordan elementene i kodens del A kan implementeres.

ISPS-sertifisering er gyldig i fem år av gangen og må fornyes før utløpet av gyldighetstiden.

1.1 Sikkerhetsnivå for skip

Skipet skal settes opp med det sikkerhetsnivå som er spesifisert av myndighetene. •

Ved sikkerhetsnivå 1:

 1. kontrollere tilkomst til skipet
 2. kontrollere ombordstigning av personer m/bagasje til skipet
 3. overvåke områder med begrenset tilgang, sørge for at kun autorisert personell har aksess
 4. overvåke dekksområder og andre uteområder om skipet
 5. ha oppsyn med lasting/lossing og stores
 6. ha etablerte kommunikasjonslinjer tilfelle sikkerhetsbrudd.

Overvåkning av skipets sikkerhet er tilstrekkelig utført med en kombinasjon av belysning, vaktgående personell, sikkerhetsvakter og/eller bruk av overvåkningsutstyr. Dekksområder, tilkomstpunkter belyses når det er mørkt og i perioder hvis det er dårlig sikt, for eksempel under havneoperasjoner

Ved sikkerhetsnivå 2: Ytterligere tiltak som skal være definert i SSP, implementeres

Ekstra tiltak for overvåkningsmuligheter, som kan inkludere:

 • Øke frekvens og detalj av sikkerhetsrunder
 • Øke bruk av belysning og annet ovevåkningsutstyr
 • Bruk av ekstra personell
 • Samarbeid med havnepersonell i større grad, evt bruk av båtpatruljer, fot patruljer.

Ved sikkerhetsnivå 3: Ytterligere tiltak som skal være definert i SSP, implementeres. Skipet sikkerhetsnivå skal samsvare med instruksjoner fra den myndighet som definerer trusselen.

1.2 Sikkerhetsnivå for havn

Havn skal følge det sikkerhetsnivået som er satt av myndighetene. Sikkerhetstiltak skal etableres på en slik måte at det får minst mulig følger for skip, passasjerer, personell, last og loss.

Ved sikkerhetsnivå 1, skal: havnen sørge for å kontrollere tilgangen til havneområdet. overvåke havneområdet, inkludert ankrings og fortøyningsområder. overvåke områder med begrenset adgang ha oppsyn med last og loss sørge for etablert kommunikasjon ved sikkerhets brudd.

Ved sikkerhetsnivå 2: ytterligere tiltak, spesifisert i SSP, implementeres

1.3 Selskapets sikkerhetsoffiser (CSO)

Selskapet er ansvarlig for å utpeke en Company Security Officer. Avhengig av antall skip som opereres kan flere personer være utpekt CSO, men det skal være tydelig for hvilket skip personen er utpekt for. CSO skal sørge for effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom SSO og PFSO. Sørge for konsistens mellom krav til sikkerhet og trygghet. Sørge for at skipets sikkerhetsplan gjenspeiler skipets faktiske forhold.

Videre skal CSO:

 • Underrette om sannsynlig trusselnivå på bakgrunn fra sikre kilder
 • Sørge for at SSA gjennomføres
 • Sørge for implmentering av skipets sikkerhetsplan, at den godkjennes og at den gjenspeiler skipets faktiske forhold.
 • Sørge for at sikkerhetsplanen er oppdatert, korrigert for mangler og tillfredsstiller skipets sikkerhetskrav.
 • Gjennomføring av interne revisjoner og sørge for at avvik lukkes
 • Oppfordre til sikkerhetsbevissthet og årvåkenhet.
 • Sørge for nødvendig opplæring og trening for personell som har sikkerhetsansvar om bord
 • Sørge for effektiv kommunikasjon og samarbeid mellom SSO og PFSO.
 • Sørge for konsistens mellom krav til sikkerhet og trygghet.

1.4 Skipets sikkerhetsoffiser (SSO)

Ship Security Officer (SSO) er personen om bord, med forklaringsplikt til Kaptein, som er utpekt av selskapet som ansvarlig for skipets sikkerhet (security). Dette inkluderer implementering og vedlikehold av skipets sikkerhetsplan og for interaksjon med CSO og PFSO.

Videre skal SSO:

 • Gjennomføre regulære sikkerhetsinspeksjoner om bord på skipet for å forsikre seg at sikkerhetsnivåene er ivaretatt.
 • Implementere, vedlikeholde, modifisere og sikkerhetsplan, inkludert nødvendige oppdateringer og tillegg ombord
 • Koordinere sikkerhetsaspespekter vedrørende last og stores.
 • Fremme bevissthet og årvåkenhet om sikkerhet om bord.
 • Rapportere sikkerhetsrelaterte hendelser
 • Rapportere til CSO hendelser, avvik og uoverensstemmelser relatert til SSP
 • Trening for mannskap.
 • Sørge for at sikkerhetsutstyr benyttes korrekt, testes, kalibreres og vedlikeholdes

1.5 Ship Safety Assessment

Obligatorisk krav til sertifiserings prosessen for SSP. CSO skal sørge for at en SSA utføres av kompetent person eller av en ity bemyndiget organisasjon (RSO – Recognised Security Organisation). SSA utgjør grunnlaget for SSP

SSA skal minst dekke følgende:

 • Identifisering av eksisterende sikkerhetsforhold og prosedyrer
 • Identifisering og evaluering av skipets virksomhet som er viktig å beskytte.
 • Identifisering av eksisterende svakheter inkludert menneskelige faktorer, infrastruktur, regler og prosedyrer.
 • Identifisere trusler mot skipets virksomhet og sannsynligheten for at dem kan oppstå
 • Skal dokumenteres, evalueres og aksepteres selskapet.

 1.6 Ship Security Plan

Hensikten med en sikkerhetsplan er å gi en organisasjonsmessig oversikt av skipets sikring, beskrive kommunikasjonssystemer, beskrive grunnleggende tiltak for sikkerhetsnivå 1, beskrive ytterligere tiltak for sikkerhetsnivå 2 og 3 og gi en oversikt over rapporteringsprosedyrer til gjeldende myndighet.

Utviklingen av en SSO baseres på en fullstendig gjennomgang av alle sider relatert til skipets sikkerhet, sikring. Dvs gjennomgang av fysiske og operasjonelle karakteristikker for det bestemte skipet. SSO må godkjennes av flaggstaten eller av en RSO og skal vedlikeholdes og kontinuerlig overvåkes av skipets SSO og selskapets CSO og vurdere dens effektivitet. Et eksempel på innholdet i en SSO:

Masters overriding authority

 1. Introduction
 2. Definitions
 3. Company and Ship Details including Continuous Synopsis Record
 4. Company Security Officer (CSO)
 5. Ship Security Officer (SSO)
 6. Plan Documentation
 7. Ship Security Assessment
 8. Security Actions
 9. Ensuring the Performance of all Ship Security Duties
 10. Restricted Areas
 11. Controlling Access to the Ship
 12. Monitoring Deck Areas and Areas surrounding the Ship
 13. Controlling the embarkation of Persons and their Effects
 14. Supervising the handling of cargo and ships stores
 15. Port Specific Security Communication
 16. Ship/Port Facility Interface
 17. Training and Drills
 18. Contingency Plans and Standard Operating Procedures

1.7 Krav til øvelse

Hensikten med trening og øvelser er å sikre seg at skipets personell er kjent med sine oppgaver for alle sikringsnivå og for å vite hvordan sikkerhetsmessige avvik kan identifiseres. Gjennomføring av øvelser skal skje minst hver 3 mnd. Gjennomføring skal skje hvis 25% av mannskapet er byttet ut. Innen 1 uke dersom det er personell som ikke har gjort øvelse innen 3 mnd skal øvelser gjennomføres.

Øvelsene kan ha forskjellige omfang og kan inkludere: CSO, PFSO, gjeldende myndigheter (alle disse bør være inkludert minst 1 gang i året og innen 18 mnd). Øvelsene kan være: – full-skala, live – tabletop, seminar – kombinert med andre øvelser som for eksempel SAR.

Eksempler på øvelser kan være: – Kapring eller kidnapping av skip og personer om bord – Inngrep mot last eller utstyr om bord, nedlåsning – Uautorisert aksess, blindpassasjerer – Smugling av våpen, etc – Angrep fra sjøsiden eller ved kai.

SSO skal gjennomgå alle treninger og øvelser med involvert. SSO skal sikre at avvik korrigeres og vurdering av øvelsen skal kommuniseres til CSO.

Videre anbefales det å lese “DNV Guideline to International Ship Security Certification” som er lenket under.

2. Forskrift om sikring av havneanlegg

Forskrift om sikring av havneanlegg trådte i kraft 1. juli 2013. Forskriften gjelder for alle havneanlegg som tar i mot følgende skip i internasjonal fart:

a)      Passasjerskip, herunder hurtiggående passasjerskip
b)      Lasteskip, herunder hurtiggående lasteskip, med bruttotonnasje 500 eller mer, og
c)      Flyttbare boreinnretninger som forflyttes ved hjelp av eget fremdriftsmaskineri

Forskriften inneholder konkrete krav til sikring av havneanleggene som omfattes av forskriften. Det settes blant annet krav til gjennomføring av en sårbarhetsvurdering (Port Facility Security Assessment – PFSA) og en sikringsplan (Port Facility Security Plan – PFSP) som inneholder beskrivelse av sikringstiltak og sikkerhetsrutiner. I tillegg må havneanlegget utpeke en sikringsleder (Port Facility Security Officer – PFSO) med nærmere definerte oppgaver og ansvar.  Kystverket skal godkjenne havneanleggets planverk (PFSA og PFSP) og verifisere at havneanlegget opererer i samsvar med planverket før havneanlegget anses å være ISPS-godkjent.
Mer om godkjenningsprosessen her.

Forskrift om sikring av havneanlegg gjennomfører EU-forordning 725/2004, om forbedret sikkerhet for fartøyer og havneanlegg. Forordningen gjelder fullt ut som norsk forskrift, og brukerne må derfor forholde seg til kravene i denne direkte.   

SOLAS-konvensjonen kapittel XI-2 og ISPS-koden (International Ship and Port Facility Security Code) er vedlegg til forordning 725/2004. Forordningen gjør ISPS-koden del A obligatorisk i alle EUs medlemsland, i tillegg til at enkelte av bestemmelsene i del B også gjøres obligatoriske.

Forskrift om sikring av havner

Forskrift om sikring av havner trådte i kraft 1. juli 2013. Formålet med forskriften er å styrke sikringen i de områder av havnen som ikke er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg, og underbygge de sikringstiltak som er iverksatt av den nevnte forskrift.

Forskriften gjelder for havner der det ligger ett eller flere havneanlegg som er omfattet av forskrift om sikring av havneanlegg (ISPS-godkjente havneanlegg). De havnene som er omfattet av forskriften må blant annet få gjennomført en sårbarhetsvurdering (Port Security Assessment – PSA) og en sikringsplan (Port Security Plan – PSP), og utnevnte en sikringsleder for havnen (Port Security Officer – PSO). Kystverket skal godkjenne havnens planverk (PSA og PSP) og verifisere at havnen opererer i samsvar med planverket før havnen anses endelig godkjent i henhold til forskriften.

Forskrift om sikring av havner gjennomfører bestemmelsene i EU-direktiv 2005/65 ved transformasjon. Det vil si at innholdet i direktivet er tatt inn i den norske forskriften.

Delt ansvar for maritim sikring

I Norge er ansvaret for implementering av det internasjonale regelverket for maritim sikring delt mellom Fiskeri- og kystdepartementet (FKD) og Nærings- og handelsdepartementet (NHD). FKD har delegert myndighet og ansvar i forbindelse med implementering av regelverket som gjelder havner og havneanlegg til Kystverket. NHD har delegert myndighet og ansvar i forbindelse med implementering av regelverket som gjelder om bord på skip til Sjøfartsdirektoratet.

Det internasjonale regelverket for maritim sikring er gjort gjeldende i norsk rett gjennom følgende forskrifter:

 1. Forskrift 29. mai 2013 nr. 538 om sikring av havneanlegg
 2. Forskrift 29. mai 2013 nr. 539 om sikring av havner
 3. Forskrift 22. juni 2004 nr. 972 om sikkerhet, pirat- og terrorberedskapstiltak og bruk av maktmidler om bord på skip og flyttbare boreinnretninger (Sikkerhetsforskriften fra Sjøfartsdirektoratet)

EUs inspeksjonsforordning

Forordning 324/2008 omhandler prosedyrer for Kommisjonens inspeksjoner innen maritim sikring, og gjelder ved ESAs (EFTA Surveillance Authority) inspeksjoner av norske myndigheters gjennomføring av regelverket. Denne forordningen er gjort til norsk forskrift gjennom forskrift om sikring av havneanlegg. Forordningen foreligger bare i dansk utgave.

 


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com