Alt om Sjøfart!

Havnestatskontroll

Havnestatskontroll eller port state control (PSC) er inspeksjon/kontroll av utenlandske skip i nasjonale havner for å sjekke at skipets stand og dens utstyr er i henhold til internasjonale retningslinjer og at skipet er bemannet og operert i henhold til disse retningslinjene.

Mange av IMOs konvensjoner og koder inneholder punkter som det sjekkes at er oppfylt når skip er i utenlandsk havn under en havnestatskontroll.

Inspeksjonene var opprinnelig ment til å være en «back-up» til flaggstatene for å forsikre seg at reglene satt ble fulgt, men erfaring har vist at slike kontroller er ekstremt effektive, særlig hvis de organiseres på en regional basis. Et skip i en utenlandsk havn vil normalt sett komme innom flere fremmede havner før den returnerer til hjemlandet og det er til alles fordel dersom det er et nært samarbeid mellom landene i regionen.

Et samarbeid som dette sørger for at så mange skip som mulig blir inspisert, samtidig som at skip slipper ventetid som følge unødvendige inspeksjoner. Hovedansvaret for skipets standard hviler på flaggstaten, men havnestatskontrollen fungerer som et «sikkerhetsnett» og plukker opp avvik på skip som ellers har lurt seg unna.

IMO har rådet at dannelsen av regionale havnestatskontroller hvor landene i regionen er enige om hvordan de skal kontrollere de skipene som er i regionen. Slike regioner dekker nå alle verdens hav:

  • Europa og Nord-atlanteren (Paris MoU)
  • Asia og Stillehavet (Tokyo MoU)
  • Latin Amerika (Acuerdo de Viña del Mar)
  • Mexico-gulfen (Caribbean MoU)
  • Vest og sentral-Afrika (Abuja MoU)
  • Svartehavsregionen (Black Sea MoU)
  • Middelhavet (mediterranean MoU)
  • Det indiske hav (Indian Ocean MoU)

Rapporteringsrutiner tilknyttet havnestatskontroll:

Sjøfartsdirektoratets havnestatskontroll vil fra 1. januar 2011 inngå i meldingssystemet SafeSeaNet som en del av skipsfartens rapportering.

Innføringen av nye rapporteringsrutiner har sammenheng med at det nåværende regimet for havnestatskontroll 1. januar 2011 vil erstattes med et nytt inspeksjonsregime (NIR). Havnestatskontroll er en internasjonal forpliktelse om å kontrollere en forhåndsbestemt andel av utenlandske skip som anløper norske havner. På tilsvarende måte blir norske skip gjenstand for havnestatskontroll i utenlandske havner.

Det nye inspeksjonsregimet NIR vil føre til færre inspeksjoner for fartøy som er klassifisert som lav-risiko skip, mens fartøy klassifisert som høy-risiko skip vil gjennomgå hyppigere og mer omfattende inspeksjoner. Rangering av fartøy som lav- eller høy-risiko skip avhenger blant annet av type, alder, flagg, og klasseselskap.

Overgangen til nytt inspeksjonsregime vil gjelde de 27 landene som er tilknyttet den internasjonale samarbeidsavtalen om havnestatskontroll (Paris MoU). Sjøfartsdirektoratet og Kystverket har samarbeidet for at informasjon om nytt inspeksjonsregime og nye rapporteringsrutiner innenfor SafeSeaNet har nådd alle berørte aktører før de nye bestemmelsene trådte i kraft.

Følgende skal fra 1.1.2011 rapporteres av Rederiet, skipsfører eller andre som handler på vegne av rederiet i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet:

• Fartøyets forventede ankomst (ETA), senest tre døgn (72 timer) før forventet ankomst til en norsk havn eller ankerplass, dersom det kan bli gjenstand for en utvidet inspeksjon. Forventes reisen å vare kortere enn tre døgn skal melding senest sendes før skipet forlater havnen eller ankerplassen som det oppholder seg i. Påkrevd tilleggsinformasjon i forbindelse med en utvidet inspeksjon skal også registreres i det nasjonale meldingssystemet SafeSeaNet.

• Fartøyets faktiske ankomst (ATA), senest innen 1 time etter ankomst til norsk havn eller ankerplass melde fra om skipets faktiske ankomst tidspunkt. Som ankomst regnes tidspunktet når fartøyet er fortøyd eller anker lagt ut.

• Fartøyets faktiske avgang (ATD), senest innen 1 time etter at skipet har forlatt norsk havn eller ankerplass.

Fra 01.01.2011 vil informasjon som registreres i det nasjonale meldingssytemet SafeSeaNet, automatisk videresendes til den nye databasen for havnestatskontroll, THETIS. THETIS vil erstatte SIRENAC, som til og med 31.12.2010 ble benyttet til registrering av informasjon tilknyttet havnestatskontroll innenfor Paris MoU-samarbeidet.

NIR er et hovedelement i det reviderte direktivet 2009/16/EC om havnestatskontroll, som er en del av den tredje sjøsikkerhetspakken som nylig ble vedtatt av EU.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com