Alt om Sjøfart!

Forskrifter

Dato/nummer Navn/omhandler
05.09.2014 1191 Sikkerhetsstyringssystem for norske skip, og flyttbare innretninger (i kraft 1.1.2015)
05.09.2014 1157 Navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger
01.07.2014 1099 Brannsikring på skip
01.07.2014 1072 Bygging av skip
01.07.2014 944 Farlig last på norske skip
01.07.2014 945 Frakt av last på norske skip og lektere
01.07.2014 955 Radiokommunikasjon for skip og flyttbare innretninger
01.07.2014 1019 Redningsredskaper for skip
01.07.2014 956 Supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip
17.06.2014 768 Særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer
05.06.2014 805 Helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger
22.11.2013 1404 Fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde
19.08.2013 1000 Arbeidsavtale og lønnsoppgave mv
19.08.2013 999 Bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip
19.08.2013 998 Klagerett for den som har sitt arbeid på skip
19.08.2013 990 Skipsarbeidslovens virkeområde
21.06.2013 701 Bruk av vannscooter og lignende
29.05.2013 538 Sikring av havneanlegg
29.05.2013 539 Sikring av havner
30.11.2012 1115 Undersøkelse av sjøulykker
30.05.2012 488 Miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger
22.12.2011 1523 Kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
08.02.2011 130 Bruk av fartøy i oljevern
30.12.2010 1849 Kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv 
21.12.2009 1738 Gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet
21.12.2009 1739 Gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell
18.12.2009 1694 Måling av skip 
24.11.2009 1400 Drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre
06.08.2009 1032 Bruk av skipsarrest om bord på norske skip
10.07.2009 0998 Posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger 
07.07.2009 0992 Hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip 
18.06.2009 0666 Bemanning av norske skip
03.03.2009 0259 Krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt
31.12.2008 1587 Fastsettelse av tvangsmulkt i henhold til skipssikkerhetsloven § 50 
27.06.2008 0744 Melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs
17.06.2008 0607 Forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992
14.03.2008 0306 Sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger 
15.01.2008 0072 Helikopterdekk på flyttbare innretninger
04.07.2007 0854 Dekkskraner mv. på flyttbare innretninger
04.07.2007 0853 Evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger 
02.07.2007 0852 Fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 55 og § 56
02.07.2007 0850 Undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse
29.06.2007 819 Unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste
26.06.2007 0705 Arbeids- og hviletid på norske passasjerog lasteskip mv
26.06.2007 0706 Skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger
28.11.2006 1342 Vedtak om særavgifter til statskassen
21.12.2005 1720 Forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
09.09.2005 1218 Bygging og drift av passasjerskip drevet med gass 
01.03.2005 0235 Skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer 
18.02.2005 0146 Garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister
18.02.2005 0145 Garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip 
01.01.2005 0008 Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 
20.12.2004 1820 Produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv
22.06.2004 0972 Sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger 
01.06.2004 0931 Begrensning av forurensning
13.01.2004 0252 Gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet
29.08.2003 1114 Sikker lasting og lossing av bulkskip 
09.05.2003 687 Kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger
11.04.2003 0491 Dykkesystemer på flyttbare innretninger
11.04.2003 0492 Redningsredskaper og evakuering på flyttbare innretninger 
11.04.2003 0480 Sveiseutstyr mv. for sveisegassene acetylen og oksygen på flyttbare innretninger
27.06.2002 0754 Skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv
17.06.2002 0644 Lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass
25.04.2002 0423 Arbeid og utplassering av ungdom på norske skip 
25.04.2002 0422 Sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip 
25.04.2002 0424 Tvistebehandling på norske skip 
04.12.2001 1372 Vannforsyning og drikkevann
20.03.2001 0373 Kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk
09.03.2001 0439 Skipsmedisin 
22.12.2000 1574 Tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart.
28.11.2000 1194 Miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger 
15.11.2000 1274 Sjømannspensjon
13.06.2000 660 Konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover
28.03.2000 0305 Besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart
05.11.1999 1167 Risikoanalyse for roro passasjerskip i innenriks fart
06.09.1999 1047 Opptelling og registrering av ombordværende på passasjerskip 
27.04.1999 0537 Vakthold på passasjer- og lasteskip 
29.12.1998 1455 Skipsutstyr
11.12.1998 1193 Offentlege arkiv
05.01.1998 0006 Bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip
11.02.1997 127 Navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy.
01.04.1996 0319 Bemanning av flyttbare innretninger
02.02.1996 0115 Oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv.
08.05.1995 409 Flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
14.02.1995 0382 Permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv
26.04.1994 0321 Registrering av andre flytende innretninger 
10.02.1994 0123 Flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr
22.12.1993 1239 Risikoanalyse for flyttbare innretninger
09.07.1993 0596 Begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)
15.09.1992 0704 Driftsordninger på norske skip
15.09.1992 0707 Innredning og om forpleiningstjenesten på skip 
15.09.1992 0693 Innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger
30.07.1992 0592 Registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) 
30.07.1992 0593 Registrering av skip i norsk ordinært skipsregister 
09.07.1992 1269 Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
20.12.1991 0879 Ballastsystemer på flyttbare innretninger
20.12.1991 0878 Stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare
16.10.1991 0853 Beredskapsfartøy
16.08.1989 0818 Gjennomføring av forskrift 16. august 1989 nr. 818 
11.08.1989 0802 Utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister 
25.11.1988 0940 Kontroll av maritim tjeneste 
04.09.1987 855 Anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger
04.09.1987 0856 Bygging av flyttbare innretninger
04.09.1987 0858 Drift av flyttbare innretninger
04.09.1987 0860 Drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger
04.09.1987 0859 Verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger 
30.06.1987 0579 Særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister
15.06.1987 0506 Besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m
15.06.1987 0507 Sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere 
17.12.1986 2319 Forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger
17.12.1986 2318 Konstruksjon og utrustning av boligkvarter på flyttbare innretninger
17.06.1986 1296 Sikringstiltak mot brann på skip ikke omfattet av SOLAS-74 
03.02.1986 0230 Ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema 
03.02.1986 0241 Erstatning for tapte eiendeler 
03.02.1986 0243 Norsk utenriksstasjons lån til sjømenn
31.01.1986 0222 Sjømannslovens virkeområde
13.01.1986 0032 Bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger 
13.01.1986 31 dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger (gammel – men gjelder for enkelte fartøy fortsatt)
29.06.1984 1319 Kontroll med skip som fører passasjerer i farvann ved Svalbard 
10.04.1984 0940 Kontroll av dykkesystem m.m. på norske skip i sjøen
02.04.1984 0827 Prøving, kontroll, godkjenning og vedlikehold m.v. av containere
31.01.1984 0227 Sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger 
20.10.1983 1580 Sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy 
04.11.1981 3793 Fartsområder 
27.05.1980 0001 Faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v
06.02.1978 9131 Slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann
17.01.1978 0004 Laste- og losseinnretninger på skip 
15.02.1977 0002 Passasjerskip i spesiell fart 
01.12.1975 0005 Forebygging av sammenstøt på sjøen
17.10.1975 0002 Arbeidsområdet for sjømann som innehar ledende stilling om bord 
02.10.1972 0004 Beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v
10.08.1956 3410 Flyredningstjenesten 
27.07.1956 0002 Hygieniske forhold ombord i fartøyer 
Tabell inneholder en kronologisk sortering av forskrifter
Dato/nummer Navn/omhandler
04.09.1987 855 Anmeldelse av nybygg, besiktigelse og sertifisering mv. av flyttbare innretninger
03.02.1986 0230 Ansettelsesavtale og hyreoppgjørsskjema 
25.04.2002 0423 Arbeid og utplassering av ungdom på norske skip 
26.06.2007 0705 Arbeids- og hviletid på norske passasjerog lasteskip mv
19.08.2013 1000 Arbeidsavtale og lønnsoppgave mv
01.01.2005 0008 Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse for arbeidstakere på skip 
17.10.1975 0002 Arbeidsområdet for sjømann som innehar ledende stilling om bord 
20.12.1991 0879 Ballastsystemer på flyttbare innretninger
09.07.1993 0596 Begrensning av fartsområde for passasjerskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS)
01.06.2004 0931 Begrensning av forurensning
01.04.1996 0319 Bemanning av flyttbare innretninger
18.06.2009 0666 Bemanning av norske skip
16.10.1991 0853 Beredskapsfartøy
02.10.1972 0004 Beregning av passasjerantall og om passasjerbekvemmeligheter m.v
15.06.1987 0506 Besiktelse for utstedelse av sertifikater til passasjer-, lasteskip og lektere, og om andre besiktelser m.m
28.03.2000 0305 Besiktelse, bygging og utrustning av passasjerskip i innenriks fart
01.07.2014 1099 Brannsikring på skip
19.08.2013 999 Bruk av arbeidsformidlingsvirksomhet på skip
08.02.2011 130 Bruk av fartøy i oljevern
13.01.1986 0032 Bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger 
06.08.2009 1032 Bruk av skipsarrest om bord på norske skip
21.06.2013 701 Bruk av vannscooter og lignende
04.09.1987 0856 Bygging av flyttbare innretninger
01.07.2014 1072 Bygging av skip
09.09.2005 1218 Bygging og drift av passasjerskip drevet med gass 
05.01.1998 0006 Bygging, utrustning og drift av hurtiggående fartøy som anvendes som passasjerskip eller lasteskip
13.01.1986 31 dekkskraner m.v. på flyttbare innretninger (gammel – men gjelder for enkelte fartøy fortsatt)
04.07.2007 0854 Dekkskraner mv. på flyttbare innretninger
04.09.1987 0858 Drift av flyttbare innretninger
24.11.2009 1400 Drift av passasjerfartøy som fører 12 passasjerer eller færre
15.09.1992 0704 Driftsordninger på norske skip
04.09.1987 0860 Drikkevannsanlegg og drikkevannsforsyning på flyttbare innretninger
11.04.2003 0491 Dykkesystemer på flyttbare innretninger
03.02.1986 0241 Erstatning for tapte eiendeler 
04.07.2007 0853 Evakuerings- og redningsredskaper på flyttbare innretninger 
27.05.1980 0001 Faremeldinger, værtjeneste, nødmeldinger, livredningssignaler m.v
01.07.2014 944 Farlig last på norske skip
04.11.1981 3793 Fartsområder 
31.12.2008 1587 Fastsettelse av tvangsmulkt i henhold til skipssikkerhetsloven § 50 
02.07.2007 0852 Fastsettelse og gjennomføring av overtredelsesgebyr etter lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 55 og § 56
22.11.2013 1404 Fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde
10.08.1956 3410 Flyredningstjenesten 
08.05.1995 409 Flyteutstyr om bord på fritidsfartøy
10.02.1994 0123 Flyttbare innretninger med produksjonstekniske installasjoner og utstyr
01.12.1975 0005 Forebygging av sammenstøt på sjøen
17.12.1986 2319 Forflytning og sleping av flyttbare innretninger samt slepearrangement og fortøyning av forsyningsskip på slike innretninger
17.06.2008 0607 Forsikring og annen sikkerhet for oljesølansvar for skip etter bunkerskonvensjonen 2001 og ansvarskonvensjonen 1992
21.12.2005 1720 Forvaltning av tilskudd til sysselsetting av sjøfolk
01.07.2014 945 Frakt av last på norske skip og lektere
18.02.2005 0146 Garanti for arbeidsvederlag og hjemreise for arbeidstakere på skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister
18.02.2005 0145 Garanti for trygderettigheter for arbeidstakere på norske skip 
21.12.2009 1738 Gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet
13.01.2004 0252 Gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet
21.12.2009 1739 Gebyr for utstedelse av sertifikater og påtegninger til maritimt personell
16.08.1989 0818 Gjennomføring av forskrift 16. august 1989 nr. 818 
15.01.2008 0072 Helikopterdekk på flyttbare innretninger
05.06.2014 805 Helseundersøkelse av arbeidstakere på norske skip og flyttbare innretninger
07.07.2009 0992 Hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip 
27.07.1956 0002 Hygieniske forhold ombord i fartøyer 
15.09.1992 0707 Innredning og om forpleiningstjenesten på skip 
15.09.1992 0693 Innretning og føring av dagbøker på skip og flyttbare innretninger
19.08.2013 998 Klagerett for den som har sitt arbeid på skip
17.12.1986 2318 Konstruksjon og utrustning av boligkvarter på flyttbare innretninger
13.06.2000 660 Konstruksjon, utstyr, drift og besiktelser for fiske- og fangstfartøy med største lengde på 15 meter og derover
10.04.1984 0940 Kontroll av dykkesystem m.m. på norske skip i sjøen
25.11.1988 0940 Kontroll av maritim tjeneste 
30.12.2010 1849 Kontroll med fremmede skip og flyttbare innretninger i norske havner mv 
20.03.2001 0373 Kontroll med roroferger, hurtiggående passasjerfartøyer uansett flagg i rutetrafikk
29.06.1984 1319 Kontroll med skip som fører passasjerer i farvann ved Svalbard 
03.03.2009 0259 Krav til minstealder og båtførerbevis mv. for fører av fritidsbåt
22.12.2011 1523 Kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk
09.05.2003 687 Kvalifikasjonskrav og sertifikatrettigheter for personell på norske skip, fiske- og fangstfartøy og flyttbare innretninger
17.01.1978 0004 Laste- og losseinnretninger på skip 
17.06.2002 0644 Lasteskip hvor forbrenningsmotorer drives med naturgass
27.06.2008 0744 Melde- og rapporteringsplikt ved sjøulykker og andre hendelser til sjøs
28.11.2000 1194 Miljødeklarasjon i forbindelse med miljødifferensiering for skip og flyttbare innretninger 
30.05.2012 488 Miljømessig sikkerhet for skip og flyttbare innretninger
18.12.2009 1694 Måling av skip 
05.09.2014 1157 Navigasjon og navigasjonshjelpemidler for skip og flyttbare innretninger
11.02.1997 127 Navigasjonshjelpemidler og broarrangementer på fiske- og fangstfartøy.
03.02.1986 0243 Norsk utenriksstasjons lån til sjømenn
11.12.1998 1193 Offentlege arkiv
02.02.1996 0115 Oppkreving av gebyr til statskassen for besiktelser, sertifikatutstedelse mv. som foretas i henhold til skipssikkerhetsloven mv.
06.09.1999 1047 Opptelling og registrering av ombordværende på passasjerskip 
15.02.1977 0002 Passasjerskip i spesiell fart 
14.02.1995 0382 Permisjon ved svangerskap, fødsel, adopsjon mv
10.07.2009 0998 Posisjonerings- og ankringssystemer på flyttbare innretninger 
20.12.2004 1820 Produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv
02.04.1984 0827 Prøving, kontroll, godkjenning og vedlikehold m.v. av containere
01.07.2014 955 Radiokommunikasjon for skip og flyttbare innretninger
01.07.2014 1019 Redningsredskaper for skip
11.04.2003 0492 Redningsredskaper og evakuering på flyttbare innretninger 
26.04.1994 0321 Registrering av andre flytende innretninger 
30.07.1992 0592 Registrering av skip i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) 
30.07.1992 0593 Registrering av skip i norsk ordinært skipsregister 
22.12.1993 1239 Risikoanalyse for flyttbare innretninger
05.11.1999 1167 Risikoanalyse for roro passasjerskip i innenriks fart
29.08.2003 1114 Sikker lasting og lossing av bulkskip 
22.06.2004 0972 Sikkerhet og terrorberedskap om bord på skip og flyttbare boreinnretninger 
05.09.2014 1191 Sikkerhetsstyringssystem for norske skip, og flyttbare innretninger (i kraft 1.1.2015)
14.03.2008 0306 Sikkerhetsstyringssystem på norske skip og flyttbare innretninger 
15.06.1987 0507 Sikkerhetstiltak m.m. på passasjer-, lasteskip og lektere 
29.05.2013 538 Sikring av havneanlegg
29.05.2013 539 Sikring av havner
20.10.1983 1580 Sikringstiltak for gassfyrte anlegg m.m. som bruker propan eller andre lette kullvannstoffer anvendt ombord på fartøy 
31.01.1984 0227 Sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger 
17.06.1986 1296 Sikringstiltak mot brann på skip ikke omfattet av SOLAS-74 
31.01.1986 0222 Sjømannslovens virkeområde
15.11.2000 1274 Sjømannspensjon
27.06.2002 0754 Skips navn, kjenningssignal og hjemsted mv
19.08.2013 990 Skipsarbeidslovens virkeområde
01.03.2005 0235 Skipsførerens og rederiets plikter i tilfelle straffbare handlinger av alvorlig art begås om bord og melding om savnede personer 
09.03.2001 0439 Skipsmedisin 
26.06.2007 0706 Skipssikkerhetslovens virkeområde for flyttbare innretninger
29.12.1998 1455 Skipsutstyr
06.02.1978 9131 Slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann
20.12.1991 0878 Stabilitet, vanntett oppdeling og vanntette/værtette lukningsmidler på flyttbare
01.07.2014 956 Supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip
11.04.2003 0480 Sveiseutstyr mv. for sveisegassene acetylen og oksygen på flyttbare innretninger
25.04.2002 0422 Sveising, sveiseutstyr, varmt arbeid og oppbevaring av gassflasker på skip 
17.06.2014 768 Særlige regler for skip som er vernet eller fredet og fører flere enn 12 passasjerer
30.06.1987 0579 Særskilt fartsområde for fartøyer og flyttbare innretninger i petroleumsvirksomhet registrert i norsk internasjonalt skipsregister
22.12.2000 1574 Tilleggskrav for manøvrering, styringsdyktighet, utrustning og operasjon av hurtiggående passasjerfartøy under 24 meter i innenriks fart.
25.04.2002 0424 Tvistebehandling på norske skip 
30.11.2012 1115 Undersøkelse av sjøulykker
02.07.2007 0850 Undersøkelse, stansing og bording av utenlandsk skip ved mistanke om miljøovertredelse
29.06.2007 819 Unntak fra bestemmelser i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) for skip som tilhører Forsvaret eller som benyttes i dets tjeneste
11.08.1989 0802 Utvidet fartsområde for lasteskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister 
27.04.1999 0537 Vakthold på passasjer- og lasteskip 
04.12.2001 1372 Vannforsyning og drikkevann
09.07.1992 1269 Varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
28.11.2006 1342 Vedtak om særavgifter til statskassen
04.09.1987 0859 Verne-, miljø- og sikkerhetstiltak på flyttbare innretninger 

Kilde: http://www.sjofartsdir.no/regelverk/#regulations


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com