Alt om Sjøfart!

ECDIS

ECDIS står for «Electronic Chart Display and Information System» og er et navigasjons-informasjonssystem med tilstrekkelig backup som tilfredsstiller Solas kravene for bruk av oppdaterte kart ved å vise nødvending informasjon fra et elektronisk kartsystem med posisjonsinformasjon fra sensorer for å assistere navigatøren i ruteplanlegging og rutemonitorering samt kun vise annen nødvending informasjon hvis nødvendig.

Altså sikkert system for kartinformasjon og annen nødvendig informasjon som skal bidra til økt sikkerhet navigasjonsprosessen.

Primærmålet med ECDIS er å bidra til sikrere navigasjon.

IMO PERFORMANCE STANDARD

IMO Performance Standard forteller hva man må kunne forvente av ECDIS:

 • ECDIS må kunne muliggjøre enkel og pålitelig oppdatering av kartene
 • ECDIS må kunne redusere den totale arbeidsmengden sammenliknet med papirkart
 • ECDIS skal gjøre det mulig for navigatør å effektivt kunne planlegge, monitorere og overvåke posisjon sammenliknet med papirkart.
 • ECDIS display bør kunne brukes til å vise RADAR-overlay og RADAR-overvåkede mål.
 • ECDIS skal minimum ha samme pålitelighet og tilgjengelighet kartpresentasjoner som papirkartet.
 • ECDIS skal tilby nødvendige alarmfunksjoner eller indikasjon med hensyn til informasjon som vises eller når tekniske feil.

De tre kartgruppene for ECDIS som beskrevet i IMO Performance standard:

Display Base: Kystlinje, høyvann, eget skips sikkerhetskontur, isolerte farer som er grunnere enn sikkerhetskonturen, traffic routing services, skala, rekkevidde, orientering og enheter for dybde og høyde.

Standard Base: Display Base + Lavvannskontur, fast og flytende navigasjonshjelpemidler, grense for leder, kanaler, forbudte eller begrensede områder, grenser for kart skala, advarsler.

Annen informasjon: Loddskudd, undervannskabler, fergeruter, detaljer om farer, detaljer om navigasjonshjelpemidler, geodetisk datum, magnetisk variasjon, gradnett, stedsnavn.

Forskjell mellom ECDIS og ECS

 • ECDIS krever typegodkjent kart software og hardware
 • ECDIS krever offisielle oppdaterte kartdata
 • ECDIS krever back-up system
 • ECS er ikke begrenset av IMO/IHO standarder
 • ECS kan ofte være med mht. Teknologisk utvikling.
 • ECS er IKKE erstatning for offisielle papirkart.

Teknisk beskrivelse og sammenlikning

 • ECDIS Electronic Chart Display Information.
 • ECS Electronic Chart System
 • RCDS Raster Chart Display System

Electronic Chart System (ECS)

ECS er en samlebetegnelse for alle andre elektroniske kartsystemer som ikke oppfyller IMO’s krav. Det er ingen internasjonal standard for ECS, og det kan følgelig ikke brukes som erstatning for papirkart i navigasjon, men kan brukes ombord hvis oppdaterte papirkart i tillegg. Kartdata kan komme fra både private og kommersielle aktører.

Benytter seg av kartdata som ECDIS, nemlig vektordata basert på vektorgrafikk. Vektorisert grafikk er digitaliserte punkt, linjer og polygoner. Vektordata består av koordinatfestede punkter og sammenbinding mellom dem organisert slik at de beskriver geometriske figurer (objekter) i form av punkter, linjer og flater. Hvert objekt er gitt spesifikke koder som det kan knyttes annen informasjon til. Det elektroniske sjøkartet består da av vektoriserte objekter med attributter som vi selv kan velge visning (utover base display). Kan nevnes at godkjente ENC-kart ikke har globalt dekningsområdet og at alle representeres i WGS-84.

Standarden S57 beskriver ca. 160 predefinerte objektklasser for ECDIS

Raster Chart Display System (RCDS)

Dette er et kartsystem som baserer seg på RNC, Dvs elektroniske kart som er basert på raster-data.

Raster-data er basert direkte avbildning, scanning, av eksisterende kart hvilket gjør at grafikk er representert gjennom pixelmatriser. Rasterdata er en flatedekkende beskrivelse av et avgrenset område gjennom å dele det opp i et regelmessig rutenett. De enkelte rutene beskrives som billedpunkt, pixel eller billedelement. Hvert billedelement gir kun informasjon om fargene. Rasterkart er ikke godkjent av IMO, men i områder hvor det ikke er tilgjengelig ENC-kart kan ENC-kart benyttes, sett at man har papirkart i back-up. Bør merkes at raster-kart kommer i forskjellige datum.

System ENC (SENC)

Når man kobler et ENC-kart opp mot en datamaskin + andre tillegg (GPS, ekkolodd, etc.) har man et SENC.

«Zone Of Confidence»

ZOC viser til hvor godt vi kan stole på kartkvaliteten. Påliteligheten til dataen er blitt inndelt i 6 kategorier: A1, A2, B, C, D, U. Vises i kartet som en trekant med stjerner inni. 6 stjerner er best nøyaktighet. Under er en nærmere beskrivelse:

Tabell:

Picture 1 of 3

7.2.5. ECDIS i forhold til papirkartet

ECDIS GIR:

 • Muligheter for forbedret og effektiv navigasjon
 • Tidsbesparende, spesielt planlegging, rettelser og oppdateringer
 • Forbedret bevissthet rundt navigasjonssituasjonen
 • Bedre integrering med andre navigasjonshjelpemidler

Men

 • Svært forskjellig brukernivå i forhold til papirkart.
 • Ikke ”papirkart” på skjermen
 • Beherskes ikke til det fulle etter kun en kursdeltakelse
 • Full familiaritet etter utstrakt bruk

Papirkart fordeler:

 • Kjent
 • Bruker godt dokumenterte teknikker
 • Kjent grensesnitt, spesielt bruk av BA kart
 • Høy pålitelighet, ingen krav til backup
 • Stort arbeidsområde gir godt situasjonsoversikt

Papirkart ulemper:

 • Dårlig integrert med andre elektroniske navigasjonssystemer
 • Tidskrevende, vanskelig og unøyaktig å holde oppdatert
 • Dårlig logistikk: Utilgjengelig, kostbart og lang tid å levere.
 • Karttilgang egentlig klumsete og plasskrevende.

ECDIS fordeler:

 • Automatisk plotting med posisjon
 • Enkelt å oppdatere både mindre og større oppdateringer
 • Karttilgang enkel, krever ingen fysisk plass utover skjermplass
 • Sømløse og kontinuerlige kart
 • Ruter og assosierte data automatisk tilgjengelig i alle skalaer
 • Automatisk advarsler av farer i planleggings og monitoreringsmode
 • Naturligere plassering på bro. Bedre situasjonsbevissthet.
 • Integrert med andre navigasjonssystemer.
 • Automatisk og dynamiske av data fra AIS, Radar og andrekilder når nødvendig
 • Enkel visualisering av sikker dybde områder
 • Bruker kontroll over informasjonsinnhold i kartet
 • Enkelt å planlegge storsirkel

ECDIS ulemper:

 • Mindre utbredt og kjennskap enn papirkart
 • Utsatt for tekniske/elektroniske feil. Nødvendig med back-up system
 • Bruker kontroll ikke tilfredsstillende standardisert. Familiarisering med hver enkelt programvare leverandør nødvendig.
 • Over-fortrolighet med elektronisk bestemt posisjon
 • Enkelhet i bruk kan fort gi utilstrekkelig kontroll med farer
 • ECDIS gir falsk følelse med sikkerhet

Ruteplanlegging og monitorering

 Ruteplanlegging

ECDIS Performance standard krever at det er mulighet for både rette og kurvede segmenter og at det skal være mulig å endre en allerede planlagt rute (Legge til og slette WP, endre posisjon på WP, samt dets rekkefølge). Det skal også være mulig å lage en alternativ rute.

Andre segmenter i ECDIS Performance standard:

 • Indikasjon hvis navigatøren planlegger en rute som går over et område med mindre vann enn hva definert i «depth contour».
 • Indikasjon hvis ruten planlegges over et forbudt område, eller område med andre begrensninger.
 • XTE-muligheter
 • Merknad på WP

For ny rute:

 • Grovplanlegg nye WP.
 • Juster deretter ett og ett WP. Bruk flere kartskalaer.
 • Juster XTE for hver leg. Juster hvert turn og kontroller turnrate.
 • Husk at hele XTL er å betrakte som planlagt kurslinje og at alarm ikke aktiveres før XTL er oversteget
 • Kontroller for passende verdier for safety og depth contour.
 • Lagre evt. back up ruteplan med fornuftig navnebruk

AIS:

 • Oppdater Static Voyage Data. Husk ETA fra ruteplanlegging
 • Verifiser vektorlengde, CPA limit og TCPA limit

Ship Parameters:

 • Oppdater skipets dypgang med siste avlesning før avgang

Rutevalidering:

Automatisk kontroll om ruten krysser safety konturer eller safety dybder eller fare eller grense for begrenset område med spesielle betingelser.

Monitorering

ECDIS Performance standard krever at i rute monitorering skal valgt rute og eget skips posisjon vises uansett når skjermen dekker gjeldende område. Det skal også være mulig å vise områder utenfor ruten når man er i rute monitorering, men automatiske rute monitorering-funksjoner skal fortsatt være aktivert og det skal være mulig å returnere til rute monitorering med et enkelt klikk. ECDIS skal gi alarm hvis skipet er på tur over et området mindre enn sikkerhets-kontur. EPS krever videre at ECDIS skal gi alarm eller indikasjon, når skipet innen en gitt tid krysser grensen til et forbudt område eller andre geografiske områder med spesielle betingelser.

Før og under seilas:

Sjekk at display er satt opp optimalt. Dag/Natt modus. Bruk alltid ENC i best mulig skala Unngå å kun bruke base display, da visning viser minimalt med informasjon Vurder i Chart Themes hva som er nødvendig for seilasen. Sjekk at GPS sensors har relevant datum (WGS 84), spesielt viktig hvis RNC brukes.Stol ikke kun på pos.fix med GPS. Verifser med radar fix/radar overlay

Oppdatering

Nasjonale sjøkartverk innehenter kontinuerlige data og utarbeider etterretning for sjøfarende (Efs).

Digitale Efs inkluderer oppdateringer samt nye ENC celler, nye celle utgaver og celle kanselleringer. Digitale Efs kommer ut ukentlig og distribuert gjennom electronic chart centres (PRIMAR,  Jeppesen). Disse distribueres til bruker ved cd, e-post, internett, inmarsat, gsm etc. Oppdaterigner, ENC databasen blir ikke forandret, men, oppdateringer blir lagret i egen fil og deretter pekt til i kartet. Utskiftning av hele kart-filer erstattes med nye.

Kan velge mellom:

Manuell oppdatering

 • Objekt for objekt. Som å rette papirkartet

Semi-automatisk

 • Oppdaterings-fil lastes ned. Resten er automatisk. Operatør godkjenner oppdatering når den er ferdig.

Automatisk


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com