Alt om Sjøfart!

Ballastvannforskriften

Konvensjon mot spredning av fremmede arter

På slutten av 1980-tallet ble problemet med innføring av fremmede marine arter via ballastvann tatt opp i FNs sjøfartsorganisasjon, IMO (International Maritime Organisation). Det ble laget ulike retningslinjer for å unngå innføring av skadelige fremmede organismer.

I februar 2004 ble Ballastvannkonvensjonen vedtatt av IMOs medlemsland. Konvensjonen har som formål å redusere, og på sikt eliminere, risikoen for slik spredning. Den omfatter alle skip i internasjonal fart og stiller i første omgang krav til at skip må skifte ut ballastvann i åpent hav for å redusere risikoen for spredning.

Fra konvensjonens ikrafttredelse og fram til rensekravene blir innfaset i perioden 2009 – 2016 er det et krav at skip gjennomfører utskifting av ballastvann etter bestemte standarder i områder mer enn 200 nautiske mil fra land og med en havdybde på minst 200 meter. Hvis dette ikke er mulig, skal utskifting skje i områder med en havdybde på minst 200 meter, minst 50 nautiske mil fra land. Kyststaten kan ved behov også utpeke mer kystnære områder for utskifting av ballastvann.

Ballastvannforskriften

27. oktober 2006 ba Kongen i statsråd om Stortingets samtykke til å tiltre den internasjonale konvensjonen om kontroll og behandling av ballastvann og sedimenter fra skip. Norge er et av de første landene som tiltrer konvensjonen.

Konvensjonen krever en lovendring, og ballastvannforskriften ble vedtatt i 2010.


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com