Alt om Sjøfart!

SOLAS KOMMENTAR OG SAMMENDRAG

Innhold

Chapter I General provisions
Chapter II-1 Construction – Structure, subdivision and stability, machinery and electrical installations
Chapter II-2 Construction – Fire protection, fire detection and fire extinction
Chapter III Life-saving appliances and arrangements
Chapter IV Radiocommunications
Chapter V Safety of navigation
Chapter VI Carriage of cargoes
Chapter VII Carriage of dangerous goods
Chapter VIII Nuclear ships
Chapter IX Management for the safe operation of ships
Chapter X Safety measures for high-speed craft
Chapter XI-1 Special measures to enhance maritime safety
Chapter XI-2 Special measures to enhance maritime security
Chapter XII Additional safety measures for bulk carriers

De land som ratifiserer SOLAS forplikter seg til å gi effekt til bestemmelsene i denne konvensjon med vedlegg, som skal utgjøre en integrert del av denne konvensjon. Enhver referanse til konvensjon utgjør samtidig en henvisning til vedlegget.

De kontraherende regjeringer forplikter seg til å kunngjøre alle lover, dekreter, ordrer og forskrifter og å ta alle andre tiltak som kan være nødvendig for å gi denne konvensjon full effekt.

Denne konvensjonen skal gjelde for alle skip som har rett til å fly med flagg til land som har ratifisert denne konvensjonen.

Kapittel I Generelle Bestemmelser (General Provisions)

Innhold:

Del A Anvendelse, definisjoner, ect.
1 Anvendelse
2 Definisjoner
3 Unntakelse
4 Dispensasjoner
5 Ekvivalenter
Del B Besiktelser og Sertifikater
6 Inspeksjon og besiktelser
7 Besiktelse av passasjerskip
8 Besiktelse av redningsredskaper og andre redskaper for lasteskip
9 Besiktelse av Radioinstallasjoner på lasteskip
10 Besiktelse av struktur, maskineri og utstyr på lasteskip
11 Vedlikehold etter besiktelse
12 Utstedelse eller påtegning av sertifikater
13 Utstedelse eller påtegning av sertifikater av en annen part
14 Varighet og gyldighet av sertifikater
15 Type sertifikat og registrering av utstyr
16 Tilgjengelighet på sertifikater
17 Aksept av sertifikater
18 Kvalifisering av sertifikater
19 Kontroll
20 Privilegier
Del C Havari
21 Havari

Del A – Anvendelse, Definisjoner, Etc.

Regel 1 – Anvendelse

 1. Med mindre annet er uttrykkelig bestemt, skal disse reglene bare gjelder for skip i internasjonal fart.
 2. Klasser av skip som omfattes av hvert kapittel, er mer presist definert kapitlene, og omfanget av anvendelsen er beskrevet i hvert kapittel.

Regel 2 – Definisjoner

 1. Internasjonal fart betyr en reise fra et land hvor denne konvensjonen gjelder til en havn utenfor et slikt land, eller omvendt.
 2. En passasjer er en hver person forskjellig fra:
 3. skipsføreren og medlemmer av besetningen eller andre personer, ansatt eller engasjert i en hvilken som helst stilling om bord på et skip; og
 4. barn under ett år
 5. Et passasjerskip er et skip som er sertifisert for å kunne frakte mer enn tolv passasjerer.
 6. Et lasteskip er et hvilket som helst annet skip som ikke er et passasjerskip.

Regel 3 – Unntakelse

 1. Reglene gjelder, med mindre annet er spesifisert, ikke for:
 2. Krigsskip
 3. Lasteskip under 500 bruttotonn
 4. Skip som ikke har maskinelt framdriftssystem
 5. Treskip av primitiv stil
 6. Luksusskip/yachter som ikke frakter gods
 7. Fiskefartøy

Regel 4 – Dispensasjoner

Skip som normalt ikke går i internasjonal fart, men som under spesielle omstendigheter må gjennomføre en internasjonal reise kan få dispensasjon for dette fra administrasjonen.

Del B – Besiktelser og Sertifikater

Regel 6 – Inspeksjon og Besiktelser

Inspeksjon og besiktelser av skip, som faller inn under denne konvensjonen skal utføres av tjenestemenn fra administrasjonen. Administrasjonen kan imidlertid overlate inspeksjoner og besiktelser enten til inspektører nominert til dette formål eller til organisasjoner som er anerkjent av organisasjonen.

Regel 7 – Besiktelse av passasjerskip

(a)Et passasjerskip skal være gjenstand til besiktelsene nevnt nedenfor:

 1. En innledende/start-besiktelse før skipet blir tatt i bruk
 2. En fornyelsesbesiktelse hver 12. måned
 3. En tilleggs-besiktelse, når omstendighetene tilsier at det er nødvendig.

(b)Besiktelsene over skal utføres på følgende måte)

 1. Fornyelses-besiktelsen skal omfatte en fullstendig inspeksjon av skipets struktur, maskiner og utstyr, inkludert utsiden av skipets bunn og innsiden og utsiden av kjelene. Denne besiktelsen skal være slik at den sikrer arrangementene, materialer og integriteten av strukturen, kjeler og andre trykkbeholdere og deres tilbehør. Hoved- og hjelpemaskineri, elektriske anlegg, radioinstallasjoner inkludert de som brukes som redningsmidler, brannvern, brannsikring og apparater, redningsredskaper og ordninger, navigasjonsutstyr, nautiske publikasjoner, ombordstigningsutstyr for los og annet utstyr skal sjekkes at er i samsvar med kravene i de lover, forskrifter, regler og retningslinjer. Undersøkelsen skal også være slik for å sikre at utførelsen av alle deler av skipet og dets utstyr er på alle måter tilfredsstillende, og at skipet er utstyrt med lys, dagsymboler, lyd og nødsignaler som kreves av bestemmelsene i denne forskriften og den internasjonale konvensjon for forebygging av sammenstøt på sjøen.
 2. Den innledende besiktelsen skal omfatte en fullstendig inspeksjon av skipets struktur, maskiner og utstyr, inkludert utsiden av skipets bunn og innsiden og utsiden av kjelene. Denne besiktelsen skal være slik at den sikrer arrangementene, materialer og integriteten av strukturen, kjeler og andre trykkbeholdere og deres tilbehør. Hoved- og hjelpemaskineri, elektriske anlegg, radioinstallasjoner inkludert de som brukes som redningsmidler, brannvern, brannsikring og apparater, redningsredskaper og ordninger, navigasjonsutstyr, nautiske publikasjoner, ombordstigningsutstyr for los og annet utstyr skal sjekkes at er i samsvar med kravene i de lover, forskrifter, regler og retningslinjer. Undersøkelsen skal også være slik for å sikre at utførelsen av alle deler av skipet og dets utstyr er på alle måter tilfredsstillende, og at skipet er utstyrt med lys, dagsymboler, lyd og nødsignaler som kreves av bestemmelsene i denne forskriften og den internasjonale konvensjon for forebygging av sammenstøt på sjøen.
 3. En tilleggs-besiktelse, enten generell eller delvis, etter omstendighetene, skal utføres etter en reparasjon, eller fornyelser er gjort. Undersøkelsen skal være slik at den sikrer at de nødvendige reparasjoner eller fornyelser har vært effektivt utført, at materialet og utførelse av slike reparasjoner eller fornyelser er på alle måter tilfredsstillende, og at skipet oppfyller på alle måter de bestemmelsene i denne forskriften og sjøveisreglene.

Regel 8 – Besiktelse av redningsredskaper og andre redskaper for lasteskip

(a) Redningsredskaper og annet utstyr på lasteskip over 500 bruttotonn skal være gjenstand for besiktelsene under:

 1. En innledende besiktelse før skipet blir tatt i bruk
 2. En fornyelsesbesiktelse med intervall som fastsatt av administrasjonen, men som ikke overstiger 5 år
 3. En mellombesiktelse innen tre måneder før eller etter 2. eller 3. årsdag for cargo ship safety equipment certificate
  og denne besiktelsen skal gjennomføres i stedet for besiktelsen under (årlig besiktelse)
 4. En årlig besiktelse i løpet av 3 måneder før eller etter årsdagen til sertifikatet cargo ship safety equipment certificate
 5. En tilleggs-besiktelse som beskrevet for passasjerskip i punkt 7(b)(iii)

(b)Besiktelsene i punkt (a) skal gjennomføres på følgende måte:

 1. Den innledende besiktelsen skal omfatte en fullstendig inspeksjon av brannsikkerhetssystemer og utstyr, redningsredskaper og ordninger unntatt radioinstallasjoner, navigasjonsutstyr, ombordstigningsanordning for los og annet utstyr som kapitler II-1, II-2, III og V omfatter og sikre at de er i samsvar med kravene i denne forskriften, er i tilfredsstillende stand og er skikket for arbeidet som skipet er tiltenkt. Brannkontrollplaner, nautiske publikasjoner, lys, dagsymboler, utstyr for å lage lydsignaler og nødsignaler skal også være underlagt den ovennevnte besiktelsen for det formål å sikre at de er i samsvar med kravene i denne forskriften og eventuelt sjøveisreglene.
 2. Fornyelsesbesiktelsen skal inneholde de samme punktene som nevnt i regel 8(b)(1)
 3. Den årlige inspeksjonen skal inneholde de samme punktene som nevnt i regel 8(b)(1)

Regel 9 – Besiktelse av Radioinstallasjoner på lasteskip

(a)Radioinstallasjoner, inkludert de som er brukt til redningsredskaper, skal for lasteskip som kapittel III og IV gjelder for, være gjenstand for besiktelsene nedenfor:

 1. En innledende besiktelse før skipet blir satt i drift
 2. En fornyelsesbesiktelse med intervall som fastsatt av administrasjonen, men som ikke overstiger 5 år
 3. En mellombesiktelse innen tre måneder før eller etter 2. eller 3. årsdag for cargo ship safety equipment certificate og denne besiktelsen skal gjennomføres i stedet for besiktelsen under (årlig besiktelse)
 4. En årlig besiktelse i løpet av 3 måneder før eller etter årsdagen til sertifikatet cargo ship safety equipment certificate
 5. En tilleggs-besiktelse som beskrevet for passasjerskip i punkt 7(b)(3)

(b) Besiktelsene i regel 9(a) skal gjennomføres på følgende måte:

 1. Den innledende besiktelsen skal inkludere en komplett inspeksjon av radioinstallasjonene om bord på lasteskip, inkludert de som er brukt som redningsredskaper.
 2. Fornyelse og periode besiktelse skal inkludere en inspeksjon av radioinstallasjonene på lasteskip, inkludert de som er brukt som redningsredskaper.

(c) Den periodiske besiktelsen skal påtegnes lasteskipets cargo ship safety radio certificate.

Regel 10 – Besiktelse av struktur, maskineri og utstyr på lasteskip

Skipets struktur, maskiner og utstyr (annet enn elementer sjekket i Cargo Ship Safety Equipment Certificate og Cargo Ship Safety Radio Certificate) skal være underlagt besiktelser og inspeksjoner som er angitt nedenfor:

 1. En innledende besiktelse av skipets skrog fra utsiden
 2. En fornyelsesbesiktelse med intervall som fastsatt av administrasjonen, men som ikke overstiger 5 år
 3. En mellombesiktelse innen tre måneder før eller etter 2. eller 3. årsdag for cargo ship safety construction certificate og denne besiktelsen skal gjennomføres i stedet for besiktelsen under (årlig besiktelse)
 4. En årlig besiktelse i løpet av 3 måneder før eller etter årsdagen til sertifikatet cargo ship safety construction certificate
 5. Et minimum av to inspeksjoner på utsiden av skipets bunn i løpet av en femårs-periode. SOLAS regel 14(e) og (f) gir hjemmel til å utvide denne perioden. I alle tilfeller skal intervallet mellom to slike besiktelser ikke overskride 36 måneder.
 6. En tilleggs-besiktelse som beskrevet for passasjerskip i punkt 7(b)(iii)

(b) Besiktelsene i regel 10(a) skal gjennomføres på følgende måte:

 1. Den innledende undersøkelsen skal omfatte en fullstendig inspeksjon av skipets struktur, maskiner og utstyr. Denne undersøkelsen skal være slik at den sikrer at ordninger, materialer, arrangement og utførelse av strukturen, kjeler og andre trykkbeholdere, deres tilbehøret, hoved- og hjelpemaskineri inkludert styremaskin og tilhørende kontrollsystemer, elektriske installasjoner og annet utstyr er i samsvar med kravene av denne forskriften og at skipet er i tilfredsstillende stand og er klart for tjenesten skipet er beregnet på, og at den nødvendige stabilitetsinformasjon er gitt. For tankskip skal en slik undersøkelse skal også omfatte en inspeksjon av pumpe-rom, last og ventilasjonsrørsystemer og tilhørende sikkerhetsinnretninger;
 2. Samme som i (b)(1).
 3. Mellombesiktelsen skal omfatte en inspeksjon av struktur, kjeler og andre trykkbeholdere, maskiner og utstyr, styremaskin og tilhørende kontrollsystemer og elektriske installasjoner for å sikre at de forblir tilfredsstillende for tjenesten som skipet er beregnet. I tilfelle av tankskip, skal undersøkelsen også omfatte en inspeksjon av pumperom, last, bunkers og ventilasjonsrørsystemer og tilhørende sikkerhetsinnretninger og testing av isolasjonsmotstand av elektriske installasjoner i farlige soner;
 4. Den årlige besiktelsen skal inneholde en generell besiktelse av strukturen, maskineri, og utstyr.
 5. Inspeksjonen på undersiden av skroget skal være av en slik natur at det sjekkes at en sikker standard er opprettholdt

(c) Mellombesiktelsen, den årlige besiktelsen og besiktelsen på undersiden av skroget skal påtegnes skipets Cargo ship safety construction certficate

Regel 11 – Vedlikehold etter besiktelse

Tilstanden til skipet og dets utstyr skal vedlikeholdes slik at det er i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften for å sikre at skipet i alle henseender vil være egnet til å seile på havet uten fare for skip eller personer om bord.

Regel 12 – Utstedelse eller påtegning av sertifikater

 1. Et sertifikat kalt Passanger Ship Safety Certificate skal utstedes etter en innledende besiktelse eller en fornyelsesbesikelse til passasjerskip som oppfyller de relevante regler i konvensjonens kapittel II-1, II-2, III, IV og V og alle andre relevante regler
 2. Et sertifikat kalt Cargo Ship Safety Construction Certificate skal utstedes etter en innledende eller fornyelsesbesiktelse til lasteskip som oppfyller de relevante regler i konvensjonens kapittel II-1, II-2 og alle andre relevante regler.
 3. Et sertifikat kalt Cargo Ship Safety Equipment Certificate skal utstedes etter en innledende eller fornyelsesbesiktelse til lasteskip som oppfyller de relevante regler i konvensjonens kapittel II-2, III, V og alle andre relevante regler.
 4. Et sertifikat kalt Cargo Ship Safety Radio Certificate skal utstedes etter en innledende eller fornyelsesbesiktelse til lasteskip som oppfyller de relevante regler i konvensjonens kapittel IV og alle andre relevante regler.
 5. Et sertifikat kalt Cargo ship Safety Certificate kan bli utsted etter en innledende eller fornyelsesbesiktelse til laste skip som oppfyller de relevante regler i konvensjonens kapittel II-1, II-2, III, IV, V og alle andre relevante regler. Dette sertifikatet kan utstedes som et alternativ til de tre sertifikatene i a(2), a(3) og a(4)
 6. Når dispensasjon er gitt i henhold til reglene skal et Exemtion Certificate utstedes av administrasjonen

Regel 14 – Varighet og gyldighet av sertifikater

(a) Et Passenger Ship Safety Certificate skal utstedes for et tidsrom på høyst 12 måneder. Et Cargo Ship Safety Construction Certificate, Cargo Ship Safety Equipment Certificate og Cargo Ship Safety Radio Certificate skal utstedes for et tidsrom fastsatt av administrasjonen som ikke skal overstige fem år. Et dispensasjonssertifikat (Expemption Certificate) skal ikke være gyldig lenger enn den perioden sertifikatet viser.

(b)

(i)

Uten omsyn til kravene i punkt (a), når fornyelsesbesiktelsen er fullført innen tre måneder før utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet, skal det nye sertifikatet være gyldig fra datoen for fullføring av fornyelsesbesiktelsen til:

 • for et passasjerskip, en dato som ikke overstiger 12 måneder fra utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet;
 • for et lasteskip, en dato som ikke overstiger fem år fra utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet;

(ii)

når fornyelsesbesiktelsen er fullført etter utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet, skal det nye sertifikatet være gyldig fra datoen for fullføring av fornyelsesbesiktelsen til:

 • for et passasjerskip, en dato som ikke overstiger 12 måneder fra utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet;
 • for et lasteskip, en dato som ikke overstiger fem år fra utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet;

(iii)

når fornyelsesbesiktelsen er fullført mer enn tre måneder før utløpsdatoen for det eksisterende sertifikatet, skal det nye sertifikatet være gyldig fra datoen for fullføring av fornyelsesbesiktelsen til:

 • for et passasjerskip, en dato som ikke overstiger 12 måneder fra datoen for fullføring av fornyelsesbesiktelsen;
 • for et lasteskip, en dato som ikke overstiger fem år fra datoen for fullføring av fornyelsesbesiktelsen.

Et sertifikat utstedt under regel 12 eller 13 blir ugyldig dersom relevante besiktelser og inspeksjoner ikke er fullført innen periodene som spesifisert tidligere i reglene.

Regel 16

Alle sertifikater skal være tilgjengelig og lett tilgjengelig om bord på skipet

Regel 19

(a) Skip som er i en havn hos en annen kontraherende stat er underlagt kontroll av inspektører behørig godkjent av en slik stat i den utstrekning denne kontrollen er rettet mot å verifisere at sertifikater er utstedt i henhold til regel 12 eller regel 13 og er gyldige.

Kapittel II-1 Konstruksjon – struktur, oppdeling og stabilitet, maskineri og elektriske installasjoner

Innhold

Del A Generelt
1 Anvendelse
2 Definisjoner
3 Definisjoner relatert til del C,D og E
Del A-1 Skipets Struktur
3-1 Strukturelle, mekaniske og elektriske regler for skip
3-2 Korrosjonsforebygging på sjøvanns-ballasttanker
3-3 Sikker tilgang til tanker bows
3-4 Nød-taueutstyr på tankere
3-5 Ny installasjon av materialer som inneholder asbest
3-6 Tilgang til og plass inni lasteområdet av oljetankere og bulkskip
Del B Oppdeling og Stabilitet
4 «oversvømbar» lengde på passasjerskip
5 Permeabilitet på passasjerskip
6 Tillat lengde av avdelinger på passasjerskip
7 Spesielle regler vedrørende oppdeling på passasjerskip
8 Stabilitet på passasjerskip i skadet tilstand
8-1 Stabilitet på ro-ro skip i skadet tilstand
8-2 Spesielle regler for ro-ro skip som frakter mer enn 400 personer
8-3 Spesielle regler for passasjerskip, forskjellig fra ro-ro skip som frakter mer enn 400 personer
9 Ballastering på passasjerskip
10 Maskineri, skott, kofferdam, etc. på passasjerskip
11 Maskineri, skott, kofferdam, etc. på lasteskip
12 Dobbeltbunn på passasjerskip
12-1 Dobbeltbunn på lasteskip som ikke er tankskip
13 Tildeling, markering av oppdeling lastelinje for passasjerskip
14 Konstruksjon og testing av vanntette skott etc. på passasjer og lasteskip
15 Åpninger i vanntette skott på passasjerskip
16 Passasjerskip som frakter gods eller kjøretøyer med tilhørende personer
17 Åpning i hudplatene under skottdekk på passasjerskip  under marginlinjen
17-1 Åpning i hudplatene under skottdekk på passasjerskip og friborddekk på lasteskip
18 Konstruksjon og test av vanntette dører
19 Konstruksjon og test av vanntette dekk
20 Vanntett integritet på passasjerskip under marginlinjen
20-1 Stenging av lasterom
20-2 Vanntett integritet fra ro-ro-dekk til rom under
20-3 Tilgang til ro-ro-dekk
20-4 Stenging av skott på ro-ro-dekket
21 Lensepumpearrangement
22 Stabilitetsinformasjon på passasjer og lasteskip
23 Skade kontroll-planer på passasjerskip
23-1 Skade kontroll-planer på tørr-bulkskip
23-2 Integritet på skrog og overbygning, skadeforebygging og kontroll
24 Merking, periodisk operasjon og inspeksjon av vanntette dører på passasjerskip
25 Loggføring på passasjerskip
Del B-1 Oppdeling og stabilitet i skadet tilstand for lastefartøyer
25-1 Anvendelse
25-2 Definisjoner
3/10 Relevante regler. Se SOLAS
Del c Maskineri-installasjoner
26 Generelt
27 Maskineri
28 Bakke-arrangement
29 Styresystem
30 Tilleggskrav or elektrisk styresystem
31 Maskinkontroll
32 Dampkoker
33 Damprørsystem
34 Lufttrykkssystem
35 Ventilasjonssystemer i maskinrom
36 Beskyttelse mot støy
37 Kommunikasjon mellom bro og maskin
38 Alarmer
39 Plassering av nød installasjoner på passasjerskip
Del D Tilleggskrav for periodisk ubemannet maskinrom

 

Del A-1 Skipets struktur

Regel 3-1

I tillegg til reglene ellers nevnt, skal skip designes, konstrueres og bli vedlikeholdt i henhold til de strukturelle, mekaniske og elektriske retningslinjene som er utarbeidet av et klasseselskap som er anerkjent av administrasjonen.

Kapittel II-2 Konstruksjon – Brannbeskyttelse, deteksjon og slokking

Dette kapittelet danner grunnlaget for FSS-koden (Fire Safety Systems Code)

Innhold

Del A Generelt
1 Anvendelse
2 Brann-beskyttelse og funksjonelle krav
3 Definisjoner
Del B Forebygging av brann og eksplosjon
4 Sannsynlighet for antenning
5 Brannvekstpotensial
6 Røykutvikling
Del C Brannbekjempelse
7 Deteksjon og alarm
8 Kontroll av røykutvikling
9 Begrensning av brann
10 Brannslokking
11 Strukturell integritet
Del D Flukt
12 Varsling
13 Fluktmåter
Del E Operasjonelle krav
14 Operasjonell beredskap og vedlikehold
15 Instruksjoner og øvelser
16 Operasjoner
Del F Alternativ design og arrangement
17 Alternativ design og arrangement
Del G Spesielle krav

 

Del E – Operasjonelle krav

Regel 14:

Brannbeskyttelsessystemer, med utstyr og tilbehør skal bli vedlikeholdt slik at de er klar til bruk. De skal også være testet og inspisert.

Kapittel III – Livredningsutstyr og arrangement

Innhold

Dette kapittelet inneholder krav for skip (passasjer og last) relatert til livredningsutstyr. Noen viktige regler i dette kapittelet beskriver forhold som:

 • Kommunikasjon
 • Redningsmidler
 • Operasjonsinstruksjoner
 • Mønstring
 • Redningsfarkoster
  • MOB båt
  • Redningsbåter
  • Flåter
 • Linekastingsutstyr
 • Trening og øvelser
 • Vedlikehold og inspeksjoner
 • Manualer

 

SOLAS kapittel III danner grunnlaget for LSA-koden som gir en dypere beskrivelse om punktene over samt tillegskrav.

Regel 19

(2.2) Et passasjerskip skal innen 24 timer ha gjennomført en mønstring av passasjerene. Passasjerene skal få in innføring i bruken av redningsvester og hvor de skal møte ved en eventuell alarm.

(3.2) Hvert besetningsmedlem skal delta på minst en evakueringsøvelse (abandon ship drill) og en brannøvelse hver måned

Kapittel IV Radiokommunikasjon

Innhold

 

PART A – GENERAL
1 Application 
2 Terms and definitions 
3 Exemptions 
4 Functional requirements 

PART B – UNDERTAKINGS BY CONTRACTING GOVERNMENTS
5 Provision of radiocommunication services 
5-1 Global Maritime Distres and Safety System identities

PART C – SHIP REQUIREMENTS
6 Radio installations
7 Radio equipment – General
8 Radio equipment – Sea area Al
9 Radio equipment – Sea areas Al and A2
10 Radio equipment – Sea areas Al, A2 and A3
11 Radio equipment – Sea areas Al, A2, A3 and A4
12 Watches
13 Sources of energy
14 Performance standards
15 Maintenance requirements
16 Radio personnel
17 Radio records
18 Position-updating

Kapittel V – Navigasjonssikkerhet

Innhold

Regulations
Regulation 1 – Application
Regulation 2 – Definitions
Regulation 3 – Exemptions and Equivalents
Regulation 4 – Navigational Warnings
Regulation 5 – Meteorological services and warnings
Regulation 6 – Ice Patrol Service
Regulation 7 – Search and rescue services
Regulation 8 – Life-saving signals
Regulation 9 – Hydrographic Services
Regulation 10 – Ships’ Routeing
Regulation 11 – Ship Reporting Systems
Regulation 12 – Vessel Traffic Services
Regulation 13 – Establishment and operation of aids to navigation
Regulation 14 – Ships’ manning
Regulation 15 – Principles relating to bridge design, design and arrangement of navigational systems and equipment and bridge procedures
Regulation 16 – Maintenance of Equipment
Regulation 17 – Electromagnetic compatibility
Regulation 18 – Approval, surveys and performance standards of navigational systems and equipment and voyage data recorder
Regulation 19 – Carriage requirements for shipborne navigational systems
Regulation 20 – Voyage data recorders
Regulation 21 – International Code of Signals
Regulation 22 – Navigation bridge visibility
Regulation 23 – Pilot transfer arrangements
Regulation 24 – Use of heading and/or track control systems
Regulation 25 – Operation of main source of electrical power and steering gear
Regulation 26 – Steering gear: Testing and drills
Regulation 27 – Nautical charts and nautical publications
Regulation 28- Records of navigational activities and daily reporting
Regulation 29 – Life-saving signals to be used by ships, aircraft or persons in distress
Regulation 30 – Operational limitations
Regulation 31 – Danger Messages
Regulation 32 – Information required in danger messages
Regulation 33 – Distress Situations: Obligations and procedures
Regulation 34 – Safe navigation and avoidance of dangerous situations
Regulation 34-1 – Master’s Discretion
Regulation 35 –

Misuse of distress signals

Appendix to Chapter V Rules for the management, operation and financing of the North Atlantic Ice Patrol
Annexes
Annex 1 – Categories of waters and classes of ships
Annex 2 – Table of requirements for ships
Annex 3 – Nautical charts and publications
Annex 4 – WMO Voluntary observing ships’ scheme
Annex 5 – Use Of IMO-adopted routeing systems
Annex 6 – Principles of safe manning
Annex 7 – Equipment manuals – IEC requirements
Annex 8 – Performance standards and type approval
Annex 9 – IMO performance standards for navigational equipment
Annex 10 – Voyage Data Recorders (VDRs)
Annex 11 – Navigation equipment – new ships
Annex 12 – Navigation equipment – existing ships
Annex 13 – Magnetic compasses
Annex 14 – Electronic charts
Annex 15 – Radar reflectors
Annex 16 – Radar equipment
Annex 17 – Automatic Identification Systems (AIS)
Annex 18 – Steering gear, heading and track control systems
Annex 19 – High Speed Craft Code – navigational equipment
Annex 20 – Inspection and survey of navigational equipment
Annex 21 – Recording of navigational events
Annex 22 – Passenger Ship – Operational limitations
Annex 23 – Voyage planning

.Kapittel VI – Transport av last

Kapitlet omfatter alle typer last (unntatt væsker og gasser i bulk) “, som på grunn av sine spesielle farer for skip eller personer om bord, kan kreve spesielle forholdsregler”

Forskriften omfatter krav til stuing og sikring av last eller lastenhetene (for eksempel containere).

Kapittel krever at lasteskip som frakter korn følger «Internation Grain Code»

Kapittel VII – Transport av farlig last

Regelverket er delt i tre deler:

Del A – Transport av farlig gods i pakket form – inkluderer bestemmelser for klassifisering, pakking, merking og skilting, dokumentasjon og stuing av farlig gods. Kontraherende regjeringer er pålagt å gi instrukser på nasjonalt nivå og kapittelet gjør International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code obligatorisk, utviklet av IMO, som oppdateres jevnlig for å imøtekomme nye farlig gods og for å supplere eller revidere eksisterende bestemmelser.

Del A-1 – transport av farlig gods i fast form i bulk – dekker dokumentasjon, stuing og krav til atskillelse på slike varer, og krever rapportering av hendelser med slike varer.

Del B omfatter bygging og utrustning av skip som fører farlige flytende kjemikalier i bulk og krever kjemikalietankskip bygget etter 1. juli 1986 for å være i samsvar med International Bulk Chemical Code (IBC Code).

Del C omfatter bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk og gasskip bygget etter 1. juli 1986 for å overholde kravene i International Gas Carrier Code (IGC Code).

Del D inneholder spesielle krav til transport av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyt nivå radioaktivt avfall om bord på skip og krever skip som fører slike produkter for å overholde internasjonale norm for sikkerhets transport av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og High- nivå radioaktivt avfall om bord på skip (INF Code).

Kapitlet krever transport av farlig gods å være i samsvar med de relevante bestemmelsene i International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden). IMDG-koden ble først vedtatt av IMO i 1965 og har blitt holdt oppdatert ved jevne endringer, inkludert de som er nødvendig for å holde den i tråd med FNs anbefalinger om transport av farlig gods som setter de grunnleggende krav for alle transportformer

Kapittel VIII – Atom-skip

Gir grunnleggende krav for atomdrevne skip og er spesielt opptatt av strålingsfare. Det refererer til detaljert og omfattende sikkerhetsregler for «atom Merchant Ships» som ble vedtatt av IMO Assembly i 1981.

Kapittel IX – Management for sikre skipsoperasjoner

Kapitlet gjør International Safety Management (ISM) obligatorisk, som krever et sikkerhetsstyringssystem som skal etableres av reder eller enhver person som har påtatt seg ansvaret for skipet (“Selskapet”).

Kapitlet er gjeldende for

 • Passasjerskip
 • Alt annet over 500 bruttotonn bortsett fra statsopererte skip som er drevet på en ikke-kommersiell basis

Kapittel X – Sikkerhetsarrangement for fartøy med høy fart

Dette kapittelet gjør International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code) obligatorisk.

Et fartøy er i stand til å gjøre høy fart dersom toppfarten er lik eller større enn:

Kapittel XI-1 – Spesielle tiltak for å forbedre sjøsikkerheten (Safety)

Viktig kapittel som tar for seg autorisasjon av anerkjente organisasjoner, Enhanced survey programme, Skips identifikasjonsnummer, PSC og continous synopsis Record.

Kapittel XI-2 Spesielle tiltak for å forbedre sjøsikkerheten (Security)

Dette kapittelet gjør International Ship and Port facility Security Code (ISPS-koden) obligatorisk. Del A i koden er obligatorisk og en del B inneholder veiledning om hvordan man best kan overholde de obligatoriske kravene. Forskriften krever at administrasjonene å sette sikkerhetsnivåer og sikrer levering av sikkerhetsnivåinformasjon til skip som har rett til å fly sine flagg. Før ankomst, eller mens skipet er i en havn, innenfor territoriet til en kontraherende regjering, skal et skip i samsvar med de krav til sikkerhetsnivået satt av vedkommende kontraherende regjering, hvis det sikkerhetsnivået er høyere enn sikkerhetsnivået satt av administrasjon for at skipet.

Kapittel XII – Tilleggskrav for bulkskip

Kapitlet omfatter strukturelle krav for bulkskip enn 150 meter i lengde, stabilitet i skadet tilstand, etc.

 


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com