Alt om Sjøfart!

Flaggingføring

Nasjonalflagg

Flagget har alltid vært viktig på sjøen, og derfor har sjømenn og seilere i Norge stor respekt for flagget. På sjøen kan man vente med å ta ned flagget etter solnedgang til man kommer til havn eller ankrer opp. Politibåter og andre båter som seiler med orlogsflagget skal flagge døgnet rundt så lenge båten er under utfart. Medlemmer av Kongelig Norsk Seilforening har også lov til å bruke splittflagget med kongelig norsk emblem i midten når de er til sjøs. Man er ikke pliktig å flagge når man befinner seg i innenlandsk farvann. Når man er i utenlandsk farvann skal man bruke eget nasjonalflagg, samt flagget til det landet man besøker. Det er også vanlig å hilse ved å heise flagget til topps når man ankommer og forlater en havn. For øvrig gjelder de samme flaggregler som for på land.

Stats- og folkerettslig har flagget særlig betydning for samferdselen til sjøs. Flagget er tegnet på hvor et skip hører hjemme, og hver stat fastsetter selv reglene for at skip skal ha rett til å føre dets flagg. Ifølge folkeretten må det imidlertid foreligge en reell tilknytning mellom flaggstaten og skipet.

Etter norsk rett, jf. sjøloven av 24. juni 1994, er hovedregelen at et skip har rett til å føre norsk flagg når det eies av norske borgere eller av selskaper som har en særskilt tilknytning til Norge. Strl. § 423 rammer uberettiget bruk av norsk flagg på skip.

Under en krig vil strykning (haling) av flagget over en festning eller et orlogsskip være et tegn på overgivelse.

Regler

Det er fastsatte regler for hvordan det skal flagges fra offentlige bygninger og eiendommer i Norge, men ikke for privat flagging. Utgangspunktet er likevel at flagget skal behandles med respekt.

Flaggheising- og Haling

I Sør-Norge heises flagg i månedene mars–oktober kl. 8, i månedene november–februar kl. 9; flagget hales ved solnedgang, dog senest kl. 21. I Nordland, Troms og Finnmark heises flagget i månedene november–februar kl. 10 og hales kl. 15.

Ved flagging i forbindelse med bisettelser/begravelser heises flagget på «halv stang» (flaggets overkant skal være 1/3 av flaggstangens lengde nedenfor stangens topp) om morgenen på begravelsesdagen, og heises til topps når seremonien er avsluttet.

Det er en del regler forbundet med bruk av nasjonalflagget om bord i båt. Det er ikke bare å heise flagget til en hvilken som helst tid, selv om privatpersoners omgang med flagg ikke er så strengt regulert som i det offentlige. Du kan for eksempel flagge når du vil, men det er likevel regnet som god skikk å følge de offentlige reglene. Vi blander offentlige regler og regler for handelsflåten noe i denne sammenheng:

 • Flagget skal følge båten om denne selges.
 • Flagget heises bestemt og jevnt. Flagglinen skal holdes stram ved heising og firing.
 • Det er ikke tillatt å bruke annet lands flagg som nasjonalflagg.
 • Så lenge du befinner deg i norske farvann er du ikke pliktig å føre flagg.
 • Befinner du deg i utenlandske farvann skal du i tillegg til det Norske flagget føre nasjonalflagget til det landet du besøker.
 • Det Norske nasjonalflagget skal føres akter eller på babord side – Hjertesiden.
  Andre nasjonalflagg, om du besøker annet land, skal føres på styrbord side.
 • Flaggstangen akter / midtskips eller på babord side skal kun benyttes til eget nasjonaflagg.
 • Privateeide båter / skip skal kun føre Handelsflagget / Koffardiflagget.
 • Nasjonalflagget skal behandles med aktelse og ærbødighet. Flagget skal vaie fritt og helt til topps, dersom man ved dødsfall ikke flagger på halv stang.
 • Flagget skal oppbevares rent og tørt.
 • Flagget skal foldes ut før det heises. Knopene som benyttes skal være små og eventuelle tamper av flagglinen skal ikke stikke frem.
 • Mange har flagget på en løs stang. I slike tilfeller skal flagget rulles ut før stangen settes på plass.
 • Flagget skal ikke berøre dekket under heising eller haling. Flagget skal ei heller berøre sjøen.
 • Man skal aldri hverken sitte eller stå på flagget.
 • Brukes flagget til dekorasjon skal dette henge fritt.
 • Spiker, stifter eller lignende skal ikke slås gjennom flagget.
 • Sammenfoldet flagg skal foldes slik at kun den røde fargen er synlig.
 • Dersom flagget sitter på løs flaggstang ruller man flagget pent rundt flaggstangen og, som nevnt, oppbevare dette på et rent og tørt sted.
 • Nasjonalflagget må aldri kastes. Dersom flagget er slitt eller av andre årsaker ikke er tjenlig som nasjonalflagg skal dette brennes eller sprettes opp i sømmene slik at alle farger skilles.
 • Ligger du i havn gjelder de samme tider for heising / firing som på land. Flagget skal være oppe fra soloppgang til solnedgang, men ikke før klokken 08.00 eller senere enn klokken 21.00.
  I Nord Norge, hvor man store deler av året, har mørketid skal flagget være oppe fra klokken 10.00 til klokken 15.00. Dersom du er under fart kan flagget være oppe selv etter klokken 21.00. Sistnevnte begrunnes med at båter som befinner seg under fart innenfor havnegrenser, i nærheten av festninger, signalstasjoner og lignende skal vise nasjonalflagget. Sistnevnte regel gjelder så lenge det er lyst nok til at man kan se flagget.
  NB: Unntatt er båter som seiler under det såkalte Orlogsflagget – Disse skal flagge døgnet rundt så lenge båten / skipet er under fart. Et eksempel kan være politibåter – At flagget ikke er tatt ned etter mørkets frembrudd om bord på nevnte båttype skyldes ikke en forglemmelse, men at tjenestemennene om bord følger gjeldende regelverk for flagging.
 • Dersom flere båter ligger i samme havn er det god flaggskikk at alle heiser / firer samtidig.

Hilse med flagget
En båt som fører flagg har bestemt hilseplikter. Du skal hilse om du passerer en festning, om du møter et orlogsskip eller kongeskip. I tillegg til nevnte kan vi hilse de som du ønsker å vise en ekstra honnør og da for eksempel andre fritidsbåter. De som har flagg skal hilse ved å heise og fire dette om mulig – Man hilser ved å fire flagget langsomt ned, men ikke så langt at det ikke svaier fritt. Flagget skal til topps igjen når hilsenen er besvart av det andre fartøyet. Den/det båten/skipet som hilser skal kun fire flagget litt for deretter å straks heise det til topps igjen.

Signalflagg

Internasjonale maritime signalflagg er betegnelsen på bestemte flagg som benyttes maritimt, dels for å angi bestemte bokstaver og dels for å angi en bestemt kode (melding) ved heising av et enkelt flagg. De internasjonale maritime signalflagg er en del av den internasjonale maritime kodeboken, og er utarbeidet av IMO. I forbindelse med en regatta kan flere av disse flaggene, og kombinasjoner av dem, brukes for å signalisere andre meldinger. Da gjelder flaggene kun for båter omfattet av arrangementet, og flaggenes betydning er da fastsatt i kappseilingsreglene.

1-Unaone.svg 1 2-Bissotwo.svg 2
3-Terrathree.svg 3 4-Kartefour.svg 4
5-Pantafive.svg 5 6-Soxisix.svg 6
7-Setteseven.svg 7 8-Oktoeight.svg 8
9-Novenine.svg 9 0-Nadazero.svg 0

Code and answer pennant Substitute 1st pennant Substitute 2nd pennant Substitute 3rd pennant

Signalflaggene N og C sammen benyttes som nødsignal.


kilder:

Flagg. (2014, 8. april). I Store norske leksikon. Hentet 10. mai 2016 fra https://snl.no/flagg.

Internasjonale maritime signalflagg. (2016, 16. mars) Fra wikipedia.com. Hentet 18. mai 2016 fra https://no.wikipedia.org/wiki/Internasjonale_maritime_signalflagg


-- Last ned denne siden som PDF --


HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com