Alt om Sjøfart!

Digital Selective Calling (DSC)

1. Innføring

Digital Selective Calling eller DSC er en standard for å sende forhåndsdefinerte digitale meldinger via mellomfrekvens (MF), høyfrekvens (HF) og svært høy frekvens (VHF)  over maritime radiosystemer. Det er en sentral del av Global Maritime Distress Safety System (GMDSS).

DSC ble utviklet for å erstatte en samtale av eldre fremgangsmåter. Fordi et DSC signal bruker et stabilt signal med en smal båndbredde hvor mottakeren ikke har “squelch”, har det en litt lengre rekkevidde enn for analoge signaler, med opptil 25 prosent lengre rekkevidde og betydelig raskere. DSC avsendere er programmert med skipets Maritime Mobile Service Identity (MMSI), og kan kobles til skipets globale posisjoneringssystem (GPS), som lar mottakeren vite hvem, hvor og når som kaller. Dette gjør at et nødsignal kan sendes svært raskt.

Skip bruker ofte en separate VHF og MF/HF DSC-systemer .For VHF, har DSC sin egen dedikerte mottaker for overvåkning av Kanal 70, men bruker hoved VHF sender for overføring. For brukeren, er kontrolleren ofte en enkelt enhet. MF/HF DSC-enheter  overvåker flere nød, haster og sikkerhetsbånd i 2, 4, 6, 8, 12 og 16 MHz båndene. På minimum, vil kontrollere overvåke 2187,5 kHz og 8414,5 kHz i tillegg til ett bånd ekstra.

2. Nødtrafikk

Når du sender et nødsignal, vil DSC-enhet på minimum omfatte skipets MMSI-nummer. Den vil også inneholde fartøyets posisjon, hvis tilgjengelig og, om nødvendig, kanalen for følgende radiotelefoni eller radiotelex meldinger. Nød kan sendes enten som enkelt-frekvens eller multi-frekvens. I det førstnevnte,  vil nødsignalet sendes på en frekvens og systemet vil vente inntil fire minutter for en DSC bekreftelse fra en kyststasjon. Hvis alarmen ikke kvitteres vil det gjenta nødalarmen opptil fem ganger. I et multi-frekvens forsøk blir nødsignal sendt på MF og alle HF nødfrekvenser samtidig. Da dette krever endringer i antennen for hver sending, uten å vente på en bekreftelse, bør multi-frekvens forsøk gjøres hvis det er bare noen få minutter før skipets batterier er under vann.

Nødanrop kan være både ikke-utpekt og utpekt. Det sistnevnte tillater en av ti forhåndsdefinerte betegnelser som sendes sammen med nødsignal. Disse er “forlate skipet“, “brann eller eksplosjon“, “oversvømmelse“, “kollisjon“, “grunnstøting“, “krengning“, “synker“, “hemmet drift“, “piratangrep” og “mann over bord“. For å unngå falske nødalarm har distress-knapper normalt beskyttelsesdeksler, ofte fjærbelastet slik at to hender må brukes samtidig. Radiooperatører er pålagt å kansellere feilaktig sendt nødalarm.

En kyststasjon som mottar en DSC nødalarm vil umiddelbart sende kvittering. Avsenderenheten vil da både slutte å gjenta alarmen, og  bytte kanal til den utpekte kanal hvor nødmeldingen kan sendes. Skip som mottar en nødalarm som er utenfor kyststasjon rekkevidde eller ikke mottar en bekreftelse, er pålagt å videresende nødalarm til kyststasjonen.

3. Frekvens- og kanalbruk

Kanal 70 er den internasjonale nød- og kallekanalen for alarmering og signalisering ved ved av DSC i VHF-båndet. Det er strengt forbudt å bruke denne kanalen til andre formål enn DSC-signalering. Dersom noen bruker kanal 70 til annet enn DSC-signalering vil ikke andre kunne benytte denne kanalen og nødalarmer kan følgelig ikke komme frem. På de fleste nye VHF-apparater er det derfor ikke mulig å bruke kanal 70 for telefoni.

GMDSS-pliktige fartøyer skal holde kontinuerlig vakt på DSC nød- og kallekanal i tilfelle automatiske anrop når fartøyet er i sjøen. Mottakere skal være fast innstilt på henholdsvis:

  • Kanal 70 – VHF, nød og kalling
  • 2187,5 kHz – MF, nød
  • 8414,5 kHz – HF, nød

I tillegg skal lyttevakten på kanal 16 til enhver tid opprettholdes, med unntak av landligge.

4. DSC-prosedyrer

Nødalarm skal sendes hvor fartøyets kaptein mener at fartøyet er truet av en alvorlig og overhengende fare og trenger øyeblikkelig assistanse (definisjonen på nød)

En DSC nødalarm (distress alert) i GMDSS kan også indikere at en person eller flere personer er i en nødsituasjon. Hvis DSC nødalarm brukes i situasjoner der en person er i nød, for eksempel ved mann-over-bord, må de videre prosedyrene tilpasses det enkelte tilfellet. Det vil i mange slike tilfeller være en etterfølgende hastermelding som sendes ut på nødtrafikkanalen (kanal 16 eller 2182 kHz)

En DSC nødalarm sendes ved å fjerne dekselet, trykke på den røde knappen og vente i 5 sek. DSC-utstyret gjentar nødalarmen autimatisk med ca. fire til fem minutters mellomrom inntil en DSC nødkvittering blir mottatt. DSC-enheten(e) som mottar nødalarmen, aktiverer akustisk og visuell alarm og meldingen vises på displayet og stiller VHF-apparatet autimatisk inn på kanal 16.

4.1 Kvittering av DSC nødalarm

Kvittering av DSC nødalarm skal normalt bare sendes av kystradiostasjoner.

Send aldri en DSC-kvittering uten å tenke deg om. Det kan være en mulighet for at DSC nødalarmen er hørt av en kystradiostasjon utenfor din rekkevidde. Dersom DSC nødalarmen fortsetter fra det samme fartøyet som er i nød, skal du ikke kvittere med DSC. Dersom fartøyet er synlig eller innenfor kort rekkevidde uten at du ser det, kan du sende en DSC-kvittering for å avslutte transmisjonen av DSC nødalarmen og umiddelbart og alltid melde fra til nærmeste kystradiostasjon.

En bør i alle tilfeller vente en viss tid med å kvittere for en DSC nødalarm hvis det er sannsynlig at fartøyer befinner seg innenfor et område som er dekket av en kystradiostasjon, slik at kystradiostasjonen får tid til å kvittere for nødalarmen.

Bare hvis det antas at ingen andre radiostasjoner har mottatt DSC nødalarmen, og sendinga av nødalarmen fortsetter, og en har en mulighet for å gi assistanse eller hjelp på en eller annen måte, kan et fartøy kvittere ved bruk av DSC for å avslutte nødalarmeringen. Normalt vil en forsøke å kontakte havaristen på VHF/MF/HF og kvittere for DSC-alarmen på telefoni. Nødalarmeringen vil da fortsette i håp om at også andre mottar den.


-- Last ned denne siden som PDF --


Similar posts
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com